Czy przebaczenie spadkodawcy może wywierać skutki prawne?

Doradzamy jak sporządzić ważny i skuteczny testament, a w razie jego braku ustalmy kolejność dziedziczenia na podstawie ustawy i przeprowadzamy postępowania spadkowe. Ponadto pomagamy w formułowaniu poleceń i zapisów testamentowych a zwłaszcza wyjaśniamy skutki prawne tych czynności. Podstawowe informacje dotyczące formy i  przedmiotu rozrządzeń na wypadek śmierci zamieszczamy poniżej ze wskazaniem obszarów naszego doradztwa.

Uregulowanie kwestii związanych z dziedziczeniem może wyeliminować spory pomiędzy spadkobiercami po śmierci spadkodawcy. Nasi prawnicy szczegółowo informują o skutkach rozporządzeń na wypadek śmierci oraz doradzają w przedmiocie:

 • sporządzania ważnego testamentu

 • odwołania testamentu

 • zapisu, które stanowi rozrządzenie testamentowe, mocą którego spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę ustawowego lub testamentowego albo zapisobiercę do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby – zapisobiercy

 • polecenia, które stanowi rozrządzenie testamentowe, mocą którego spadkodawca w testamencie nakłada na spadkobiercę ustawowego lub testamentowego lub zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem

 • wpływu dokonanych darowizn na roszczenie o zachowek

 • umów o zrzeczenie się dziedziczenia

 • odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe

 • w innych sprawach, mających za przedmiot majątek spadkowy

Warto wiedzieć, że spadkodawca może sporządzić testament:

 • w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą

 • w formie aktu notarialnego

 • oświadczając swoją wolę ustnie przed wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą i marszałkiem województwa, sekretarzem gminy lub powiatu, kierownikiem urzędu stanu cywilnego

 • oświadczając swoją wole ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków

 • a ponadto w testamencie może zawrzeć dyspozycję dotyczącą organizacji pogrzebu