Osoba powracająca z USA przywozi alkohol w cenie ponad 300$ (3butelki wysokoprocentowego alkoholu) i biżuterię o wartości ok. 250$ (1 sztuka) na użytek własny. Czy powinna zapłacić od tego VAT, akcyzę i cło?

Polska jako państwo należące do Unii Europejskiej jest również członkiem Unii Celnej wspólnie z innymi państwami członkowskimi. W związku z tym prowadzi własną politykę celną wobec Państw trzecich nie będących członkami Unii Celnej.

Towary przywożone z USA objęte są polityką celną UE. Towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państw trzecich są zwolnione z należności celnych przywozowych, jeżeli przywożone towary są zwolnione z podatku od wartości dodanej (VAT) na mocy przepisów prawa krajowego przyjętych zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy (art. 41 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych) .

Stosownie do art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju zwalnia się od VAT (a co za tym idzie od należności celnych przywozowych) według następujących norm:

a) w transporcie lądowym – do równowartości 300 EUR;
b) w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 EUR.

Do wartości tej nie wlicza się m.in. alkoholu przewożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zwolnieniu podlegają napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat ( z wyjątkiem podróżnego, który ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa

trzeciego na terytorium kraju: :

a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej – 1 litr lub
b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % – 2 litry, i
c) wina niemusujące – 4 litry, i
d) piwo – 16 litrów,

Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a i b, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %. Podkreślić należy, że w przypadku alkoholu nie bierze się pod uwagę jego wartości rynkowej.

Zatem przy przyjęciu, że 3 butelki napojów alkoholowych mają pojemność każda 0,5l osoba przewożąca będzie w posiadaniu 1,5 litra napoju o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %. Norma wyżej określona wskazuje na możliwość przewiezienia tylko 1l napoju alkoholowego wysokoprocentowego. Przewiezienie 3. butelki byłoby objęte cłem ( 0%), a także podatkiem akcyzowym( wg stawki 4960 zł/hl 1000 % obj. alkoholu etylowego oraz VAT ( 23 % od wartości trunku wraz z akcyzą). Organy celne ponadnormatywny przywóz napojów alkoholowych traktują jako wprowadzenie alkoholu do obrotu i w związku z tym wymagana jest uprzednia rejestracja działalności gospodarczej posiadanie odpowiedniego zezwolenia na obrót alkoholem oraz obowiązkowa rejestracja na potrzeby podatku akcyzowego, a także VAT, niekiedy również innych obowiązków prawem przewidzianych. Wobec tego, osobie nie spełniającej powyższych wymogów odmawia się przywozu większej ilości napojów alkoholowych.

W przypadku biżuterii, nie będzie naliczone cło. Artykuły jubilerskie nie są objęte podatkiem akcyzowym, natomiast z podatku VAT będą zwolnione ze względu na fakt, że ich wartość nie przekracza równowartości 430 Euro. Na marginesie można zauważyć, że niekiedy import biżuterii może podlegać zakazowi ( np. import niektórych wyrobów z Iraku).

Radca prawny Rafał Ptak

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. z 2004 r. Nr 68, poz. 622 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, ze zm.)

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Radca prawny Rafał Ptak został wyróżniony przez elitarny miesięcznik FORBES jako laureat w Konkursie Profesjonaliści Forbesa 2012 – Zawody Zaufania Publicznego. Ta prestiżowa nagroda stanowi wyraz szczególnego uznania dla zawodowych osiągnięć Mecenasa w karierze prawniczej.

Podobne wpisy