Piętrzące się stosy niezapłaconych faktur i rachunków to zmora coraz większej liczby Polaków. Popadając w spiralę zadłużenia nie wiemy zazwyczaj jak wybrnąć z tarapatów. Sposobem na rozwiązanie kłopotów finansowych jest upadłość konsumencka. To skuteczny proces pozwalając na oddłużenie niewypłacalnego konsumenta i powrót do normalnego życia.

Upadłość konsumencka – czym jest?

Upadłość konsumencka zgodnie z literą prawa jest postępowaniem sądowym dla osób fizycznych, które stały się niewypłacalne. Osoby te nie mogą jednak prowadzić działalności gospodarczej. Za niewypłacalność uważany jest stan, w którym konsument nie jest w stanie spełniać wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Postępowanie upadłościowe zawsze rozpoczynane jest na wniosek konsumenta.

Upadłość konsumencka pełni dwie bardzo ważne funkcje:

  • oddłużeniową – konsument poprzez upadłość konsumencką zostaje zwolniony z długów. Postępowanie to ma na celu umorzenie powstałych zobowiązań lub wyznaczeniu planu spłaty zadłużenia. Do całkowitego umorzenia zobowiązań dochodzi jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Warunkiem skorzystania z upadłości konsumenckiej jest działanie konsumenta przed ogłoszeniem upadłości w sposób uczciwy i zgodny z prawem. Dlatego o upadłość konsumencką nie mają możliwości ubiegania się osoby, które doprowadziły do swojej niewypłacalności umyślnie lub na skutek niedbalstwa. Konsument nie może też podejmować działać na szkodę wierzycieli, a także ukrywać posiadanego majątku.
  • windykacyjną – konsument może skorzystać z upadłości jedynie, gdy nie może uregulować swoich zobowiązań względem wierzycieli. Postępowanie upadłościowe ma na celu skumulowanie wszystkich zobowiązań dłużnika i doprowadzenie do ich likwidacji w skutek sprzedaży całego lub części majątku konsumenta. Do zbycia dóbr zobowiązany jest syndyk, który dokonuje ich spisu, a następnie je spienięża przekazując środki wierzycielom.

Jakie konsekwencje niesie upadłość konsumencka?

Postępowanie upadłościowe niesie szereg bardzo istotnych konsekwencji, których powinien być świadomy każdy konsument wnioskujący o oddłużenie. Po ogłoszeniu upadłości majątek dłużnika wchodzi w skład masy upadłościowej, którą od tego momentu zarządza syndyk. Konsument nie ma już prawa do swobodnego zarządzania majątkiem. Nie może już samodzielnie zbywać posiadanych dóbr, ma za to obowiązek przekazać cały majątek wraz z dokumentacją syndykowi. W skład masy upadłościowej wchodzi też wynagrodzenie dłużnika z uwzględnieniem części niepodlegającej zajęciu. Jeśli tego nie uczyni postępowanie może ulec umorzeniu, a to skutkuje brakiem możliwości skorzystania z upadłości na przełomie najbliższych 10 lat. Syndyk nie może jednak zbywać przedmiotów, które są niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego. Dlatego wszelkie dobra potrzebne do prowadzenia życia domowego nie podlegają dyspozycji syndyka.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy