Jeśli zamawiający ma trudności z opisem przedmiotu zamówienia, wówczas może powołać biegłego, którego wiedza okaże się szczególnie pomocna przy opisie nietypowych dostaw lub usług. PZP stanowi, że jeśli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych. Powołanie biegłego należy zatem do kompetencji kierownika zamawiającego. Chodzi o biegłego posiadającego wiedzę z zakresu przedmiotu realizowanego zamówienia. Biegłym może być pracownik zamawiającego, który zostanie powołany dokumentem jako biegły do opisu przedmiotu zamówienia lub inna osoba. Prawo nie przewiduje żadnych szczegółowych wymogów, co do tego w jaki sposób powołanie biegłego ma nastąpić, ani nie określa minimalnych wymagań co do poziomu wiedzy lub doświadczenia osoby powoływanej na biegłego, nie obowiązuje również ustawowa lista instytucji, z których biegli mogą być powoływani, a zatem zamawiający posiada swobodę w wyborze określonej osoby na biegłego i samodzielnie dokonuje oceny jego kwalifikacji. Ponadto ustawodawca nie uzależnia prawa do powołania biegłych od uprzedniego zawiadomienia o tym fakcie np. w ogłoszeniu czy SIWZ. Również nie ma wymogu powołania ich na konkretnym etapie postępowania czy też uzyskania zgody wykonawców na powołanie konkretnych osób na biegłych (wyrok KIO przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 lipca 2008 r. KIO/UZP 593/08).

W jaki sposób Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia publicznego?

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy