Spór przed arbitrażem międzynarodowym – czy warto?

Warto oddać sprawę pod rozstrzygnięcie arbitrażu międzynarodowego z uwagi na liczne korzyści zwłaszcza dla kontrahentów pochodzących z różnych krajów zawierających transakcje w handlu zagranicznym, wśród których należy wskazać na: możliwość wyboru sędziego, który posiada szczegółową wiedzę w przedmiocie sporu – eksperta z danej dziedziny mniejszy formalizm w porównaniu z postępowaniem przed sądem państwowym niższe koszty postępowania szybsze postępowanie zamiast przewlekłych procedur wykonalność wyroku arbitrażowego zagranicą

Ochrona konkurencji – Unfair Competition

Zespół Kancelarii z najwyższą dokładnością obsługuje sprawy z zakresu prawa konkurencji oparte na szczegółowej analizie rynku. Zajmujemy się badaniem i oceną praktyk gospodarczych a także umów zawieranych przez przedsiębiorców. Kierunki działania na tym polu wyznacza prawo polskie i prawo europejskie.

Transfer technologii – Innovative Economy

INNOWACJE stanowią jądro rozwoju gospodarki światowej i gwarantują przewagę nad konkurentami działającymi na tym samym rynku. Eksperci Kancelarii z najwyższą precyzją doradzają w zakresie prawnych możliwości transferu rozwiązań technicznych i technologicznych, nowych wyrobów, maszyn, informacji organizacyjnych, usług menadżerskich.

Operacje podatkowe – Taxes

W dziedzinie prawa podatkowego stawiamy na przejrzystą i jasną interpretację rozwiązań polskiego systemu podatkowego, działając z głębokim przeświadczeniem, że prawo a zwłaszcza podatki warunkują decyzje przedsiębiorców o ulokowaniu inwestycji w danym kraju. Analizy prawne przeprowadzane przez wyspecjalizowany zespól Kancelarii stanowią ocenę atrakcyjności przedsięwzięć pod kątem obowiązków podatkowych.

Transakcje handlowe International Business Transactions

Zawarcie i udana realizacja transakcji międzynarodowej bez względu na jej rodzaj stanowi wynik współdziałania kilku czynników: znajomości prawa, zwyczajów handlowych, języka obcego, zrozumienia różnic kulturowych. Harmonijne połączenie tych elementów powinno skutkować kontraktem zagranicznych kontrahentów biznesowych, przynoszącym profity każdej umawiającej się stronie. Obsługujemy umowy takie jak kupno – sprzedaż towarów, sprzedaż licencji, kontrakty menadżerskie, leasing i inne.

Inwestycje w nieruchomości – Real Estate

Inwestowanie w nieruchomości stanowi kluczowy czynnik przepływu kapitału i mimo że nie jest objęte całkowitą swobodą to istniejące bariery prawne nie mogą zablokować inwestycji zagranicznych na rynku nieruchomości. Cudzoziemcy muszą jednak spełnić określone wymogi prawne tak, aby doszło do ważnego zakupu.

Bezpiecznie i efektywne lokowanie kapitału w Polsce

W jaki sposób przedsiębiorca zagraniczny może rozszerzyć działalność gospodarczą na terytorium Polski? Diagram przedstawia dopuszczalne formy prawne przedsiębiorstw zależnych tworzone przez osoby zagraniczne w Polsce oraz inne formy wtórnego inwestowania.

Przedsiębiorca jednoosobowy – Sale Proprietor

Zgodnie z zasadą swobody przedsiębiorczości przedsiębiorcy z Unii Europejskiej oraz z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy krajowi nie tylko zakładając spółki, ale również otwierając działalność gospodarczą jako osoby fizyczne. Eksperci Kancelarii dzięki biegłej znajomości języków obcych w zrozumiały sposób wyjaśniają i efektywnie doradzają na każdym etapie postępowania od otwarcia aż po zamknięcie biznesu.

Spółki w Polsce – Corporate Governance

Prawnicy Kancelarii doradzają przedsiębiorcom unijnym oraz pozostałym przedsiębiorcom zagranicznym, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki osobowej lub kapitałowej na terytorium Polski. Kładziemy szczególny nacisk na aspekty podatkowe oraz regulacje dotyczące odpowiedzialności wspólników, udziałowców, akcjonariuszy i członków zarządu na etapie założenia i dalszego funkcjonowania spółki. Zajmujemy się zarówno kwestiami stosunków wewnętrznych w spółce, sporządzamy uchwały, umowy jak również występujemy przed właściwymi organami i urzędami oraz reprezentujemy poszkodowanych w postępowaniach sądowych. Pl Private limited company Ltd. – a brief guide (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). General partnership – a brief guide (spółka jawna).

Zamówienia publiczne – Public Procurement

Zamówienia publiczne to zakupy publiczne innymi słowy zakupy dóbr i usług dokonywane każdego roku przez podmioty publiczne i finansowane ze środków publicznych. Takie zakupy odbywają się poprzez wybór najkorzystniejszej oferty, jakiego dokonuje podmiot udzielający zamówienia w drodze właściwej procedury.