Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prowadzenia sądowych i pozasądowych spraw związanych z ochroną środowiska.  Zespół Ekspertów docenia ogromną wagę problematyki ochrony środowiska i jej kluczowe znaczenie dla określonych gałęzi przemysłu. W swoich działaniach bazujemy na rozwiązaniach i wymogach stawianych przez prawo europejskie.

 

Kancelaria reprezentuje Klientów w następujących postępowaniach w dziedzinie ochrony środowiska:

I. postępowań administracyjnych w zakresie ich wszczęcia lub dopuszczenia do udziału na prawach strony:

 • o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w tym oddziaływania o charakterze transgranicznym
 • w sprawie programu dostosowawczego dotyczących instalacji, które z przyczyn ekonomicznych i niespełnienia wymogów technologicznych nie odpowiadają standardom
 • o ustalenie dopuszczalnej emisji substancji zanieczyszczających do powietrza
 • o ustalenie lokalizacji inwestycji liniowej
 • o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 • o udzielenie koncesji dotyczących złóż kopalin
 • o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew (krzewów)

II.  dochodzenie roszczeń za szkody cywilne:

 • o zaniechanie naruszeń
 • o przywrócenie stanu zgodnego z prawem
 • o ustanowienie zabezpieczenia
 • o dochodzenie odszkodowania w tym od przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody, wytwarzających lub posługujących się środkami wybuchowymi

II.  dotyczących odpowiedzialności administracyjnej w zakresie:

 • decyzji zobowiązujących dany podmiot do ograniczenia oddziaływania na środowisko i
 • decyzji zobowiązujących  do przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego
 • decyzji o wstrzymaniu działalności prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska
 • decyzji o wstrzymaniu użytkowania instalacji
 • decyzji cofających lub ograniczających uprawnienia do korzystania ze środowiska
 • zobowiązanie do podjęcia działań zapobiegawczych lub naprawczych
 • nałożonych kar pieniężnych
 • podwyższonych opłat