Naszym celem jest wyznaczenie kierunków bezpiecznego inwestowania.

Zespół Analityków Kancelarii z doświadczeniem prawniczym przeprowadza szerokie analizy inwestycji oparte na zgromadzonych informacjach. Celem ekspertyz jest udzielenie wyczerpującej i rzetelnej odpowiedzi na pytanie, jakie korzyści oraz ryzyko niesie zakup spółki lub dokonanie innego złożonego przedsięwzięcia gospodarczego (np. zakup portfela wierzytelności).

DUE DILIGENCE: przeprowadzenie badania prawno – ekonomicznego z należytą starannością, analiza przedinwestycyjna. Stanowi integralną część procesu inwestycji, bowiem pozwala wycenić całkowitą wartość inwestycji. Główny przedmiot badania to:
 • rentowność zawieranych umów
 • szacowanie ryzyka przeprowadzanych transakcji
 • badanie poziomu efektywności pracowników
 • ustalenie wynagrodzeń pracowników

ETAPY DUE DILIGENCE:

ETAP I: ANALIZA WSTĘPNA

 • przegląd istniejącej dokumentacji oraz dostępnych informacji
 • uzupełnienie: analiza ryzyka transakcji, określenie informacji, której brak może bezpośrednio wpłynąć na finansowanie inwestycji

ETAP II: SZCZEGÓŁOWE BADANIE

 • dokładna analiza zgromadzonej dokumentacji i informacji

CEL: RAPORT KOŃCOWY

 • ocena projektu dostosowana do potrzeb konkretnej inwestycji

Informacje gromadzone w procesie due diligence dotyczą:

 • szczegółowych danych o warunkach gospodarczych danej inwestycji
 • szczegółowych danych o obowiązujących przepisach objętych zakresem badania
 • szczegółowych danych o konsekwencjach podatkowych inwestycji
 • szczegółowych danych o toczących się postępowaniach sądowych, administracyjnych i karnych
 • szczegółowych danych o zawartych umowach, wydanych decyzjach i pozwoleniach
 • szczegółowych danych o kontrahentach i innych uczestnikach inwestycji
 • szczegółowych danych o finansowym planie inwestycji
 • szczegółowego oszacowania maksymalnych strat, jakie można ponieść przedsiębiorca angażując się w inwestycję