W jaki sposób przedsiębiorca zagraniczny może rozszerzyć działalność gospodarczą na terytorium Polski?

Diagram przedstawia dopuszczalne formy prawne przedsiębiorstw zależnych tworzone przez osoby zagraniczne w Polsce oraz inne formy wtórnego inwestowania.

  • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1999 r. C-212/97

Sprzeczną z art. 52 i 58 Traktatu [obecnie, po zmianie, art. 43-48 WE] jest odmowa danego Państwa Członkowskiego zarejestrowania oddziału spółki utworzonej zgodnie z prawem innego Państwa Członkowskiego, w którym ma ona swoją siedzibę, ale w której nie prowadzi działalności gospodarczej, w przypadku gdy utworzenie tego oddziału ma na celu umożliwienie przedmiotowej spółce prowadzenia całej swojej działalności w państwie, w którym oddział ten ma być utworzony, i co za tym idzie uniknięcie konieczności utworzenia tam spółki, a tym samym uniknięcie stosowania przepisów regulujących tworzenie spółek, które w tym państwie są bardziej restrykcyjne w zakresie wpłaty minimalnego kapitału zakładowego. Biorąc pod uwagę, że prawo do utworzenia spółki zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego oraz do utworzenia oddziałów w innych Państwach Członkowskich jest nierozerwalnie związane z wykonywaniem, w ramach jednolitego rynku, swobody przedsiębiorczości gwarantowanej przez Traktat, okoliczność, że obywatel Państwa Członkowskiego, który zamierza założyć spółkę, decyduje się na jej utworzenie w Państwie Członkowskim, którego przepisy prawa spółek wydają mu się najmniej restrykcyjne, natomiast na założenie oddziałów w innych Państwach Członkowskich, nie może sam w sobie stanowić nadużycia zasady swobody przedsiębiorczości.

Taka wykładnia nie stoi jednakże na przeszkodzie przyjęciu przez władze danego Państwa Członkowskiego wszelkich właściwych środków mających na celu zapobieganie i karanie oszustw, zarówno w odniesieniu do samej spółki, jeżeli zaistnieje taka konieczność – również we współpracy z Państwem Członkowskim, w którym spółka została utworzona, jak i w stosunku do jej wspólników, jeżeli zostanie udowodnione, że w rzeczywistości próbują oni za pomocą utworzenia spółki uniknąć swoich zobowiązań wobec wierzycieli tak prywatnych, jak publicznych mających siedzibę na terytorium danego Państwa Członkowskiego.