Współpraca z Zespołem Ekspertów Naszej Kancelarii w obszarze transakcji handlowych pozwala na wypracowanie bezpiecznych i zyskownych rozwiązań. Nie warto ryzykować, bowiem cena ryzyka może okazać się zbyt wysoka, zwłaszcza przy współpracy z partnerami zagranicznymi czy nowymi partnerami handlowymi. Warto powierzyć swoje interesy Naszym Doradcom.

Usługi doradztwa prawnego na płaszczyźnie transakcji handlowych, obejmują następujące obszary:

1. na etapie poprzedzającym zawarcie kontraktu:

 • analizy projektów umów
 • prowadzenie negocjacji
 • wstępne porozumienia
 • zobowiązania przedkontraktowe
 • odwołanie oferty

2. przy zawarciu kontraktu:

 • kary umowne
 • zabezpieczenia wykonania umowy
 • redagowanie umów
 • wzorce umowne
 • reprezentacja pełnomocnika
 • podstęp, groźba, błąd
 • redagowanie aneksów do umów
 • klauzule waloryzacyjne

3. w zakresie wykonania kontraktu:

 • nadzwyczajna zmiana okoliczności (rebus sic stantibus)
 • uchylenie się od skutków prawnych
 • wykładnia umów
 • prawo do powstrzymania się od spełnienia świadczenia
 • odstąpienie od umowy
 • ponoszenia odpowiedzialności:
 • związanej z prowadzeniem negocjacji bez zamiaru zawarcia umowy
 • sprzedawcy za wadliwy towar
 • za nienależyte wykonanie umowy
 • za niewykonanie umowy

4. międzynarodowej umowy sprzedaży i przewozu towarów:

 • dostawa towarów na zasadach Incoterms (International Commercial Terms) – formuł opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu stosowanych w handlu zagranicznym w stosunkach pomiędzy sprzedającym a kupującym
 • przejście ryzyka przy formułach Incoterms
 • ubezpieczenie towarów w transporcie międzynarodowym
 • dokumentacja wywozu, przywozu, transportu
 • dochodzenie roszczeń za szkody powstałe w czasie przewozu
 • formuł RAFTD (Revised American Foreign Trade Definitions) stosowanych w handlu z partnerami amerykańskimi