Warto oddać sprawę pod rozstrzygnięcie arbitrażu międzynarodowego z uwagi na liczne korzyści zwłaszcza dla kontrahentów pochodzących z różnych krajów zawierających transakcje w handlu zagranicznym, wśród których należy wskazać na:

 • możliwość wyboru sędziego, który posiada szczegółową wiedzę w przedmiocie sporu – eksperta z danej dziedziny
 • mniejszy formalizm w porównaniu z postępowaniem przed sądem państwowym
 • niższe koszty postępowania
 • szybsze postępowanie zamiast przewlekłych procedur
 • wykonalność wyroku arbitrażowego zagranicą

Zaczynając od początku:

Dopuszczalność zapisu na arbitraż:

 • spór już powstał: konieczna zgoda stron na arbitraż (submission to arbitration)
 • spór może powstać w przyszłości: sformułowanie klauzuli arbitrażowej w porozumieniu stron, czyli zgoda na arbitraż w razie zaistnienia sporu

Następnie: Rozstrzyganie sporu.

Kto prowadzi arbitraż międzynarodowy?

Sąd arbitrażowy. Strony mają swobodę przy wyborze sądu arbitrażowego.

Jak działa sąd arbitrażowy?

Działa na podstawie prawa i zasad słuszności. Strony mają swobodę wyboru prawa.

 1. Przed sądem arbitrażowym mogą być przesłuchiwani świadkowie i biegli.
 2. Istnieje możliwość rozpoznania sprawy bez udziału stron.
 3. Dopuszczalne powództwo wzajemne.
 4. Dopuszczalne potrącenie.
 5. Możliwy udział tłumacza.

Skutki poddania sprawy pod arbitraż?

 • sąd arbitrażowy staje się właściwy do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy
 • sąd państwowy traci kompetencję do rozpoznania sprawy a strona może zgłosić zarzut niewłaściwości przed sądem państwowym w razie obowiązywania klauzuli arbitrażowej ALE:
 • istnieje możliwość zabezpieczenia roszczenia objętego zapisem na arbitraż w postępowaniu przed sądem państwowym

Koszty arbitrażu?

Zasadniczo koszty ponosi strona przegrywająca spór.