Zamówienia publiczne to zakupy publiczne innymi słowy zakupy dóbr i usług dokonywane każdego roku przez podmioty publiczne i finansowane ze środków publicznych. Takie zakupy odbywają się poprzez wybór najkorzystniejszej oferty, jakiego dokonuje podmiot udzielający zamówienia w drodze właściwej procedury.

O zamówienia publiczne mogą ubiegać się tak przedsiębiorcy krajowi, jak i przedsiębiorcy zagraniczni. Zamawiających obowiązuje zasada równego traktowania wszystkich wykonawców (niedyskryminacji) co oznacza, że przedsiębiorcy rodzimi nie mogą być faworyzowani i traktowani w sposób uprzywilejowany w stosunku do podmiotów spoza Polski.

Dbamy o interesy naszych Klientów czuwając, aby w procedurze udzielenia zamówienia publicznego zostały zachowane:

 • zasada niedyskryminacji wykonawców

 • zakaz gorszego traktowania podmiotów oraz produktów i usług zagranicznych w stosunku do krajowych

 • zachowanie uczciwych i przejrzystych procedur

 • kwalifikacja do udziału w postępowaniu zgodna z prawem

 • prawidłowy wybór najkorzystniejszej oferty z poszanowaniem zasady konkurencji i równego  traktowania

 • postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone z wymogami danej procedury

Głównymi obszarami działania Kancelarii w zakresie zamówień publicznych z udziałem przedsiębiorców zagranicznych są:

 • sporządzenie ofert odpowiadających warunkom zamówienia

 • postępowanie w przypadku odrzucenia oferty

 • składanie ofert w postaci elektronicznej

 • postępowanie dostosowane do wymogów danej procedury udzielenia zamówienia publicznego

 • postępowania w sprawie koncesji na roboty budowlane

 • postępowanie w sprawie konkursów na prace projektowe

 • postępowanie przy zamówieniach sektorowych

 • postępowanie przy wykluczeniu wykonawcy

 • krajowe postępowania odwoławcze w przypadku negatywnych rozstrzygnięć dla Wykonawcy

 • sporządzanie środków odwoławczych

 • postępowania koncyliacyjne przed arbitrem wskazanym przez Komisję Europejską

 • postępowania w sprawie dostaw, usług i robót budowlanych w zakresie GPA, czyli zamówień rządowych

Informacje o udzielnym zamówieniu publicznym są publikowane:

Informacje dotyczące systemu europejskich zamówień publicznych można odnaleźć na stronie http://www.simap.europa.eu