„Gdzie zgoda tam i siła”, a zatem kilka słów o tym, jak osiągnąć budujący kompromis

Każdy konflikt powinna poprzedzić próba rzeczowego wyjaśnienia kwestii spornych. Rozwiązaniem są mediacje sądowe, pozwalające na polubowne rozwiązanie sporu. Celem mediacji jest zawarcie UGODY, korzystnej dla wszystkich stron zaangażowanych w spór.

Cztery względy decydują o atrakcyjności polubownego sposobu rozstrzygania sporów:

 • szybkość
 • taniość
 • odformalizowanie
 • prostota

Aby przeprowadzić mediacje sądowe, które zakończą się powodzeniem, w zasadzie potrzebny jest tylko jeden czynnik, a mianowicie szczera chęć stron do współdziałania.

Strzał w dziesiątkę:

ROZWIĄZANIE KOMPROMISOWE.

Polubowne rozwiązanie

Najważniejsza informacja: zawarcie ugody jest możliwe zarówno przed skierowaniem sprawy do sądu, jak również w trakcie procesu. Sprawy formalne pozostaw nam.

O tym, na czym polega polubowne rozwiązanie sporu poprzez mediacje sądowe, wypowiada się mediator – radca prawny Rafał Ptak. Poniżej znajdziesz kilka praktycznych wskazówek, dotyczących postępowania pojednawczego.

 1. Dlaczego Pana zdaniem warto oddać spór do mediacji?
  Uczestnik mediacji pozostawia sobie możliwość kontroli swoich spraw i wpływania na rokowania dotyczące jego osoby. Uczestnicząc w mediacji ma pewność, że żadne ustalenia nie zostaną podjęte bez jego zgody. W trakcie negocjacji może osiągnąć coś, na czym mu bardzo zależy i czego być może nie osiągnie w inny sposób.
 2. Kim jest mediator?
  Mediator jest bezstronnym, aktywnym gospodarzem spotkania uczestników mediacji, nie jest sędzią, ani doradcą żadnej ze stron. Pomaga negocjować, podpowiada rozwiązania, pozwalające na polubowne rozwiązanie sporu, wypracowuje ścieżki prowadzące do pojednania. Zapewnia zachowanie w tajemnicy informacji, zdobytych podczas mediacji.
 3. Jakie korzyści mogą wyniknąć z powierzenia sprawy profesjonalnemu mediatorowi?
  Spory można rozstrzygać przed sądem, jednak wynik procesu sądowego często jest nieprzewidywalny, dlatego niekiedy lepiej jest spróbować innych sposobów załatwiania spraw trudnych. Doświadczony mediator łatwiej wcieli się w rolę neutralnego obserwatora. Umożliwi maksymalnie komfortowe odczucia uczestnikom pertraktacji. Pomoże zrozumieć potrzeby drugiej osoby w kwestiach spornych, może ułatwić dotarcie do uczestnika negocjacji, który chętniej słucha mediatora niż przeciwnika.
 4. Czy osiągnięcie kompromisu w mediacji jest trudne?
  Kompromis wymaga zgody każdej ze stron, tylko one mogą wyrazić chęć mediacji i tylko one mogą podjąć decyzję o zawarciu porozumienia. Mediator może im w tym pomóc, dbając o atmosferę spotkania i wskazując możliwe drogi polubownego załatwienia sprawy.
 5. Czy w każdej sprawie może być zawarta ugoda?
  Generalnie prawo cywilne nie ogranicza możliwości zawierania ugód, chyba że są one sprzeczne z prawem (np. ugoda dotycząca sprzedaży narkotyków), zmierzają do obejścia prawa (np. zrzeknięcie się przez wspólnika spółki wykonywania prawa głosu bądź zobowiązania się do oddania głosu określonej treści, bez rozporządzenia jego udziałem w spółce) lub będą naruszały zasady współżycia społecznego ( np. ustalone normy moralne, zwyczaje). Ugoda winna zawierać element ustępstwa każdej ze stron.

Na spotkaniu mediacyjnym wypracujemy polubowne rozwiązanie sporu. Zaufaj naszemu doświadczeniu

Zawarcie trwałej ugody przed mediatorem pozwala uniknąć konieczności egzekwowania praw przed sądem w ramach długotrwałego postępowania. Mediacje sądowe rzadko kiedy trwają dłużej, niż trzy miesiące – zwykle udaje się wypracować porozumienie już na pierwszych spotkaniach. Znalezienie kompromisu, który okaże się satysfakcjonujący dla obu stron oraz dopilnowanie, by skonfliktowane strony miały okazję go poznać i zaakceptować, to zadanie mediatora. Nawet, jeśli polubowne rozwiązanie sporu okaże się niemożliwe do osiągnięcia, mediator sporządzi stosowny protokół i dostarczy go sędziemu, przyczyniając się do szybszego zakończenia postępowania. Nasza kancelaria prawna prowadzi mediacje sądowe, zachowując bezstronność i profesjonalizm. Jako wykwalifikowani mediatorzy, do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, uwzględniając interesu obu stron. Powierzone nam postępowania mediacyjne w większości przypadków skutkują podpisaniem ugody, która po rozpoznaniu przez sąd zostaje zatwierdzona, a tym samym nabiera mocy prawnej.

Dlaczego warto zdecydować się na mediacje sądowe? Zalety wypracowania kompromisu w postępowaniu mediacyjnym

Podczas próby porozumienia się skonfliktowanych stron w obecności neutralnego mediatora, można osiągnąć zadowalający konsensus. W innych okolicznościach nie byłby on możliwy do wypracowania – mediacje sądowe służą temu, by strony zrozumiały sytuację i poznały dostępne metody jej rozwiązania. Polubowne rozwiązanie sporu niesie ze sobą szereg korzyści, w tym możliwość wyjaśnienia konfliktu poza salą rozpraw. Mediacje odbywają się w dogodnych warunkach, a dzięki obecności mediatora są bezpieczne i w pełni poufne. Uczestnictwo w nich, a następnie zawarcie ugody, pozwala zaoszczędzić na kosztach procesu sądowego. To również szansa zamknięcia sprawy w ciągu kilku miesięcy, zamiast kilku lat. Podejmując próby samodzielnego porozumienia się ze skonfliktowaną stroną, nie sposób osiągnąć takiego kompromisu. Przeciwnie, negocjowanie na własną rękę może przynieść odwrotne skutki i spotęgować konflikt. Jeżeli masz pytania, interesuje Cię polubowne rozwiązanie sporu lub chcesz omówić inne kwestie dotyczące mediacji, prosimy o kontakt.