''Odstąpienie od umowy a kara umowna. Najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r. III CZP 39/12.

Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie odstępującej …

''Czy art. 691 KC – wstąpienie w stosunek najmu dotyczy osób tej samej płci?
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r. III CZP 65/12

Osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu z najemcą – w rozumieniu art. 691 § 1 k.c. – jest osoba …

Za''dośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę wywołaną śmiercią wskutek zdarzenia przed 03.08.2008 r. 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r. III CZP 76/10


Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy …

''

Termin liczenia odsetek od zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2011 r. I CSK 243/10

 Jeżeli zobowiązany nie płaci zadośćuczynienia w terminie wynikającym z przepisu szczególnego lub w terminie ustalonym zgodnie z art. 455 in fine k.c., uprawniony …

''

Sądowa waloryzacja ceny nieruchomości przy nieważnej umowie sprzedaży skutkującej zwrotem świadczeń (art. 358 (1) par. 3 KC).
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2009 r. V CSK 33/09

 Ponieważ przy umowach wzajemnych obowiązuje zasada ekwiwalentności świadczeń, a więc …

''Czy wydruk e mail może byc dowodem w procesie sądowym?

 Wydruk e mail zgodnie z KPC może być …

 


''Proces sądowy ze spółdzielnią mieszkaniową  – czy własciwy jest sąd gospodarczy?

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 1990 r. II CR 462/90

Sąd gospodarczy nie jest właściwy do rozpoznania sprawy sądowej z udziałem spółdzielni mieszkaniowej …

UPADŁOŚĆ TRANSGRANICZNA
''

Czy sąd polski może podważyć upadłość ogłoszoną za granicą?

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2012 r. II CSK 305/11

Skutki wynikające z postępowania upadłościowego na podstawie prawa państwa wszczęcia postępowania rozciągają się na wszystkie państwa, w których …

PRAWO UNIJNE

''Czy Sąd Najwyższy może dokonać wykładni prawa unijnego?

W sprawie o rozstrzygnięcie kolizji ustawy z prawem unijnym, wymagającej wykładni tego prawa, wyłącznie właściwy jest …

SKARGA PAULIAŃSKA

''Rozporządzenie rzeczą w trakcie procesu ze skargi pauliańskiej na rzecz kolejnej osoby art. 527 i nast. KC.

W sprawie o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela, osoba trzecia, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową, zachowuje legitymację bierną także wtedy, gdy …

''

Zabezpieczenie roszczenia pauliańskiego. Art. 755 par. 1 pkt. 2 KPC.


Roszczenie pauliańskie (z art. 527 § 1 k.c.) jest roszczeniem niepieniężnym. Istotą tego roszczenia jest …

PRAWO RODZINNE

''Czy dziadkowie mają prawo żądać kontaktów z wnukiem?

Dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli …


SPRZEDAŻ KONSUMENCKA

''Czy roszczenie o naprawienie wadliwej rzeczy wyklucza roszczenie o wymianę rzeczy na nową?

Jakie są skutki braku odpowiedzi na żądanie konsumenta w terminie 14 dni?


W razie niezrealizowania przez sprzedawcę żądania naprawienia towaru kupujący może na podstawie art. 8 ust. 1 …

Sprzedający, który nie udzielił w ustawowym terminie określonym w art. 8 ust. 3…