Inwestowanie w nieruchomości stanowi kluczowy czynnik przepływu kapitału i mimo że nie jest objęte całkowitą swobodą to istniejące bariery prawne nie mogą zablokować inwestycji zagranicznych na rynku nieruchomości. Cudzoziemcy muszą jednak spełnić określone wymogi prawne tak, aby doszło do ważnego zakupu.

Diagram przedstawia pola, na jakich działa Kancelaria, świadcząc pomoc prawną cudzoziemcom nabywającym nieruchomości w Polsce:

Świadczymy również usługi prawne w zakresie:

  • postępowanie w przypadku odmowy wydania zezwolenia
  • postępowanie o wydanie promesy czyli przyrzeczenia wydania zezwolenia
  • zawieranie umów cywilnoprawnych na korzystanie z nieruchomości takich jak umowy dzierżawy
  • ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • postępowanie przy prawie pierwokupu samorządów czy agencji państwowych
  • zakup nieruchomości rolnych lub leśnych
  • zakup nieruchomości pod zabudowę
  • postępowanie przy „nabywaniu drugich domów”.

 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 maja 1989 r. 305/87

Ograniczenia stosowane przez Państwo Członkowskie w stosunku do obywateli innych Państw Członkowskich przy nabywaniu i wykonywaniu prawa własności nieruchomości są sprzeczne z art. 48, 52 i 59 Traktatu.

Po drugie, w odniesieniu do swobody przedsiębiorczości, zakaz dyskryminacji pod względem narodowości ustanowiony w art. 52 Traktatu dotyczy nie tylko reguł specjalnych związanych z wykonywaniem działalności zawodowej, lecz także reguł odnoszących się do różnych ogólnych ułatwień, które pomagają w wykonywaniu tej działalności zawodowej, mając w związku z tym zastosowanie do nabywania i użytkowania nieruchomości.

Wreszcie, w odniesieniu do wolności świadczenia usług, dostęp do własności i użytkowania nieruchomości jest gwarantowany przez art. 59 Traktatu w zakresie w jakim w przypadku nieruchomości będącej miejscem, w którym lub z którego usługi są świadczone, dostęp taki jest potrzebny w celu umożliwienia skutecznego wykonywania tej swobody, i nie może podlegać dyskryminującym ograniczeniom.