Na stronie internetowej Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy Sp.K. publikowane są artykuły zawierające rzeczowe i rzetelne przedstawienie konkretnego zagadnienia prawnego. Celem publikacji jest przedstawienie istotnych kwestii prawnych w sposób jak najbardziej przystępny dla czytelnika. Życzylibyśmy sobie, aby naszymi odbiorcami byli nie tylko prawnicy, ale także osoby bez wykształcenia prawniczego, poszukujący rozwiązań dla swoich problemów życiowych i gospodarczych. Mamy nadzieję, że potrafiliśmy sprostać Państwa oczekiwaniom.

 

''POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE:

Jak sformułować skuteczny wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego.

Jak sformułować skuteczny wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego.

''HIPOTEKA I KSIĘGI WIECZYSTE:

Hipoteka a podatek od czynności cywilnoprawnych.

Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości w nowym prawie hipotecznym.

Hipoteka przymusowa na kilku nieruchomościach dłużnika.

''PRAWO SPÓŁEK:

Praktyczne aspekty konstruowania umowy spółki jawnej oraz rejestracji spółki jawnej w KRS. Część I.

Praktyczne aspekty konstruowania umowy spółki jawnej oraz rejestracji spółki jawnej w KRS. Część II.

General partnership – a brief guide (spółka jawna)

PL Private limited company Ltd. – a brief guide (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Aspekty prawno – podatkowe.

''PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ:

Pierwszeństwo prawa unijnego przed prawem krajowym.

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego wobec osoby fizycznej za naruszenie prawa unijnego.

Skutki utrudniania handlu wewnątrzwspólnotwego w Unii Europejskiej. Formuła Dassonville i Cassis de Dijon.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

''KK I KPK DLA RADCY PRAWNEGO:

KPK i KK dla radcy prawnego. Obowiązek naprawienia szkody.

KPK dla radcy prawnego. Oskarżyciel posiłkowy. Subsydiarny akt oskarżenia.

''ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA PIENIĘŻNE:

Zadośćuczynienie pieniężne za śmierć przed 03.08.2008 r.

W jakiej wysokości zadośćuczynienia pieniężne zasądzają sądy polskie?

Zadośćuczynienie pieniężne za zmarnowany urlop wypoczynkowy. Biuro podróży musi zapłacić.

''PRAWO BUDOWLANE I OCHRONA ŚRODOWISKA:

W jaki sposób właściciel nieruchomości sąsiadującej może uzyskać status strony pozwolenia na budowę?

''SPRAWY RODZINNE I MAŁŻEŃSKIE:

Bezpłatna i przyspieszona droga dochodzenia alimentów w Unii Europejskiej.

Jak napisać skuteczną apelację na gruncie ustawy alkoholowej?

Pułapki przy wniosku o ustanowienie kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu w sprawach rodzinnych i małżeńskich.

Podwyższenie alimentów,a inflacja i wzrost stawki VAT.

Coraz łatwiej uzyskać rozwód w Polsce.

''POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE:

 

Krok po kroku jak napisać skuteczną skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

SKARGA PAULIAŃSKA:

Skarga Pauliańska – aspekty praktyczne

Nadanie wyrokowi z powództwa pauliańskiego klauzuli wykonalności

Skarga pauliańska – zbycie korzyści majątkowej na rzecz osoby czwartej

transfuzja krwiPRAWO MEDYCZNE:

Cena piękna – roszczenia ofiar nieudanych operacji plastycznych.

Podsumowanie sześciomiesięcznej działalności Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych we Wrocławiu. Wady i zalety nowej procedury orzekania o błędach medycznych.

Pozasądowe odszkodowanie za błąd medyczny w trzy miesiące.

Świadoma zgoda pacjenta na zabieg.

Czy zgoda pacjenta na przetaczanie krwi jest konieczna?

W jakich sytuacjach zgoda pacjenta na transfuzję krwi jest niewystarczająca?

Świadek Jehovy. Przetaczanie krwi.

Problematyka braku zgody pacjenta na dokonanie zabiegu koniecznego dla ratowania życia lub zdrowia.

Konsekwencje prawne pominięcia oświadczenia woli pacjenta w przedmiocie transfuzji krwi?

Brak zgody rodzica na zabieg konieczny dla ratowania życia dziecka.

Brak zgody na transfuzję krwi u dziecka z pobudek religijnych.

Brak zgody na zabiegi medyczne u dziecka w orzecznictwie innych krajów.

Wykonanie zabiegu u osób po próbie samobójczej.

''ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

O czym należy pamiętać, aby napisać skuteczne odwołanie w Prawie Zamówień Publicznych?

Zamiast protestu informacja do Zamawiającego. Żądanie wyjaśnień SIWZ.

W jaki sposób Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia publicznego?

upałość konsumenckaUPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 2011 KROK PO KROKU:

 

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Anglii dla egzekucji długów w Polsce.

Skutki ogłoszenia bankructwa osoby fizycznej.

Bankructwo konsumenckie w Anglii ucieczką przed długami w Polsce?

Turystyka upadłościowa z Polski do Anglii. Bankruptcy tourism from Poland to England.

Jak sporządzić wzorcowy wniosek o ogłoszenie upadlości konsumenckiej.

Upadłość konsumecka 2011 – realną szansą na nowy start?

Jakie okoliczności uzasadniają ogłoszenie bankructwa osoby fizycznej 2011?

''ARBITRAŻ MIĘDZYNARODOWY:

Arbitraż międzynarodowy – aspekty praktyczne.

Jak utworzyć sąd arbitrażowy?

''SPADEK ZA GRANICĄ:

Spadek po krewnym za granicą.

Spadek pozostawiony w innym kraju niż miejsce zamieszkania spadkodawcy.

PRZEDAWNIENIE:

Faktura – czy tylko dwuletni termin przedawnienia?

Czy można dochodzić faktur wystawionych 9 lat temu? Przerwanie przedawnienia.

 umowa przedwstępna nieruchomośćNIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE:

Skarga do sądu administracyjnego na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Roszczenia rekompensujące straty lub zysk wywołane uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą.

Umowy deweloperskie pod ochroną prawa za sprawą nowej ustawy deweloperskiej.

Zbycie nieruchomości przed zawarciem umowy przyrzeczonej.

Umowa dotyczy nieruchomości, czy zawsze akt notarialny jest wymagany.

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości a umowa zobowiązująco – rozporządzająca. Różnice na tle zastrzeżenia warunku, terminu, odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy.

Jakie przepisy znajdują zastosowanie dla umowy deweloperskiej zawartej w zwykłej formie pisemnej.

''UPADŁOŚCI:

Upadłość polskiego dłużnika za granicą

Co się dzieje z majątkiem wspólnym małżonków po ogłoszeniu upadłości?

Dlaczego upadły powinien złożyć sprzeciw od listy wierzytelności?

Upadłość wspólnika spółki osobowej.

Czy postępowanie układowe jest rozwiązaniem na grożący Polsce kryzys finansowy?

''PODATKI:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa. Aspekty prawno – podatkowe

Zwrot podatku VAT Po likwidacji oddziału zagranicznego przedsiębioscy wspólnotowe

Skutki wejścia w życie ustawy o grach hazardowych

Różnice pomiędzy Rejestrem Dłużników Niewypłacalnych KRS a Biurami Informacji Gospodoarczej

C- 453/00 wyrok TS w sprawie pytania prejudycjalnego dot. zasad współpracy (art. 10 WE)

Wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

''PRAWO PRACY:

Czy można zatrudnić sekretarza gminy na 1/2 etatu, a na drugim 1/2 etatu jako zastępcę kierownika referatu inwestycji i spraw komunalnych w tym samym urzędzie?”

Czy pracodawca musi płacić pracownikowi, jesli obawia się konkurencji z jego strony.