Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej zamieszczonej pod adresem: ww.i-kancelaria.pl, zwanej dalej: Serwisem i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dla użytkowników ww. Serwisu.

Prywatność użytkowników odwiedzających Serwis jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, 54-032, przy ul. ul. Halicka 14 e-mail rafal.ptak@i-kancelaria.pl
 1. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania można uzyskać pisząc na adres: rafal.ptak@i-kancelaria.pl.

 1. Administrator zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej, a w przypadku złożenia przez użytkownika oferty zatrudnienia bądź współpracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Użytkownik może przekazać Spółce za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.

 2. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celach, na podstawie przesłanek oraz przez okres czasu wskazany w poniższej tabeli. Podanie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane w tabeli.

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA CZAS PRZETWARZANIA SKUTEK NIEPODANIA DANYCH
KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM STRONY ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO LUB CZATU. ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO, CZYLI PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA W ZAKRESIE PROWADZENIA KORESPONDENCJI I ODPOWIEDZI NA ZADANE NAM PYTANIA. DO CZASU WNIESIENIA SPRZECIWU NA PRZETWARZANIE DANYCH W TYM CELU. BRAK MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE LUB ZGŁOSZENIE.
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ USŁUG I PRODUKTÓW ADMINISTRATORA. ART. 6 UST. 1 LIT. B RODO W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY. DO CZASU REALIZACJI UMOWY. BRAK MOŻLIWOŚCI REALIZACJI UMOWY.
DOSTOSOWANIE STRONY DO POTRZEB I ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW (WIĘCEJ W SEKCJI „CIASTECZKA”) ANALITYKA STRONY – REALIZACJA PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU (ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO) DO CZASU WYPEŁNIENIA CELÓW ANALITYCZNYCH lub USUNIĘCIA TZW. CIASTECZEK ZAPISANYCH W WYSZUKIWARCE BRAK MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA DZIAŁAŃ ANALITYCZNYCH PRZEZ ADMNISTRATORA
PRZEPROWADZENIE PROCESU REKRUTACJI ART. 6 UST. 1 LIT. C RODO W ZAKRESIE DANYCH WYMAGANYCH NA PODSTAWIE KODEKSU PRACY; ART. 6 UST. 1 LIT. A W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH DANYCH PRZEKAZANYCH W DOKUMENTACH REKRUTACYJNYCH ORAZ W ZAKRESIE ZGODY NA PRZYSZŁĄ REKRUTACJĘ. ART. 9 UST. 2 LIT A W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH SZCZEGÓLNEJ KATEGORII ZAWARTYCH W DOKUMENTACH REKRUTACYJNYCH PRZEZ OKRES NIEZBĘDNY DO PRZEPROWADZENIA PROCESU REKRUTACJI I WYŁONIENIA KANDYDATA. 1 ROK JEŻELI KANDYDAT WYRAZIŁ ODRĘBNĄ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW PRZYSZŁYCH REKRUTACJI. BRAK MOŻLIWOŚCI WYŁONIENIA KANDYDATA DO PRACY/WSPÓŁPRACY

Przedstawienia oferty Kancelarii

ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO ZGODA UDZIELONA PRZEZ ZAZNACZENIE CHECKBOXA DO CZASU COFNIĘCIA ZGODY BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY PRZEZ PARTNERA ADMINISTRATORA
USTALENIE, DOCHODZENIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z SERWISEM LUB OFEROWANYMI USŁUGAMI ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO TJ. PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA W POSTACI USTALENIA, DOCHODZENIA BĄDŹ OBRONY PRZED POTENCJALNYMI ROSZCZENIAMI DO UPŁYWU OKRESU PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ZGODNIE KODEKSIE CYWILNYM ALBO ZASPOKOJENIA ROSZCZEŃ. BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ
 1. Podane dane osobowe udostępnione będą:
  • podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją usług;
  • podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
  • podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:
  • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
  • usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) administrator nie potrzebuje już danych, a osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),
  • przenoszenia swoich danych osobowych(art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO).,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
  • Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą w art. 7 oraz 12-23 RODO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 1. Podane dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będę weryfikowane przez pracownika bądź współpracownika Administratora.

 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Polityka plików cookies
Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Serwis przechowuje zapytania HTTP, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających Serwis (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

 • IP komputera,
 • informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,
 • dane dotyczące sesji,
 • dane przeglądarki internetowej,
 • dane dotyczące urządzenia,
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie.

Wykorzystywanie plików Cookies
Zebrane pliki Cookies są przez Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy Spółka Komandytowa przechowywane w celach pomocniczych, służących do administrowania Serwisem – przez czas ich realizacji, a później w celach archiwalnych. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem Serwisu. Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu Serwisu do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej. Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Odnośniki do innych stron
W Serwisie znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Zmiany w polityce prywatności
Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy Spółka Komandytowa zastrzega sobie prawo do aktualizacji obowiązującej politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.

Aktualizacja: 05.09.2021