Zawarcie i udana realizacja transakcji międzynarodowej bez względu na jej rodzaj stanowi wynik współdziałania kilku czynników: znajomości prawa, zwyczajów handlowych, języka obcego, zrozumienia różnic kulturowych. Harmonijne połączenie tych elementów powinno skutkować kontraktem zagranicznych kontrahentów biznesowych, przynoszącym profity każdej umawiającej się stronie. Obsługujemy umowy takie jak kupno – sprzedaż towarów, sprzedaż licencji, kontrakty menadżerskie, leasing i inne.

Kancelaria w duchu zasady swobody umów obowiązujących w odniesieniu do kontraktów występujących w międzynarodowym obrocie gospodarczym doradza w obszarach:

 1. zawarcia i wykonania kontraktów międzynarodowych:
 • redagowanie umów, wzorców umownych
 • wprowadzanie korzystnych postanowień umownych
 • analiza projektów umów przedstawianych przez kontrahenta
 • udział i prowadzenie negocjacji poprzedzających zawarcie umowy
 • konstruowanie wstępnych  porozumień negocjacyjnych
 • negocjowanie aneksów do umów
 • ocena zobowiązań przedkontraktowych (letters of intent)
 • cofnięcie, odwołanie oferty
 • rozstrzyganie kolizji wzorców kontraktowych
 • wyszukiwanie paragrafów umowy stanowiących nieuczciwe postanowienia umowne (klauzule abuzywne)
 • postępowanie w razie zaistnienia błędu, podstępu, groźby przy zawarciu umowy, uchylenie się od skutków prawnych zawartej umowy
 • wykładnia umów
 • umowy przeniesienia własności rzeczy
 • doradztwo na etapie wykonywania umowy
 • ocena ważności zawartej umowy
 • umowy zawierane przez pełnomocników
 • działanie pełnomocnika bez umocowania lub z przekroczeniem zakresu umocowania
 • uchylanie się od zawarcia umowy przez kontrahenta
 • nadzwyczajna zmiana okoliczności i jej wpływ na zawartą umowę (rebus sic stantibus)
 • siła wyższa (vis maior)
 • klauzule renegocjacyjne (klauzule hardship)
 • klauzule waloryzacyjne
 • odstąpienie od umowy
 • prawo do powstrzymania się od spełnienia świadczenia
 • żądanie obniżenia ceny
 • zastrzeganie kar umownych
 • umowy zawierane w różnych językach
 • kolizja różnych systemów prawa
 1. zabezpieczenia wykonania umowy:
 1. ponoszenia odpowiedzialności:
 • związanej z prowadzeniem negocjacji bez zamiaru zawarcia umowy
 • sprzedawcy za wadliwy towar
 • za nienależyte wykonanie umowy
 • za niewykonanie umowy
 1. MIĘDZYNARODOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY I PRZEWOZU TOWARÓW:
 • dostawa towarów na zasadach Incoterms (International Commercial Terms) – formuł opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu stosowanych w handlu zagranicznym w stosunkach pomiędzy sprzedającym a kupującym
 • przejście ryzyka przy formułach Incoterms
 • ubezpieczenie towarów w transporcie międzynarodowym
 • dokumentacja wywozu, przywozu, transportu
 • dochodzenie roszczeń za szkody powstałe w czasie przewozu
 • formuł RAFTD (Revised American Foreign Trade Definitions) stosowanych w handlu z partnerami amerykańskimi