Zalania, kradzieże i inne zdarzenia losowe

Przyczyną szkód majątkowych oraz szkód na osobie mogą być przykre zdarzenia takie jak wypadek przy pracy, wypadek w gospodarstwie rolniczym, zalanie, pożar, kradzież. Katalog zdarzeń losowych nie jest zamknięty, a zatem każda sytuacja, której następstwem jest szkoda, powinna zostać poddana ocenie prawnej celem ustalenia roszczeń przysługujących poszkodowanemu. W sprawach odszkodowawczych wyróżnia nas indywidualne podejście, zaangażowanie i głębokie zrozumienie dla tragedii ofiar wypadków.

Wypadki komunikacyjne

Udzielamy pomocy prawnej poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których efektem może być dotkliwy uszczerbek na zdrowiu jak i śmierć człowieka. Przepisy prawa przewidują nie tylko naprawę powstałej szkody majątkowej, ale również zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, która choć nie ma charakteru majątkowego jest równie boleśnie odczuwana przez poszkodowanych.

Błędy lekarskie i zaniedbania

Pacjenci – ofiary błędów lekarskich i innych zaniedbań medycznych – objęci są szczególną ochroną prawną. Lekarz i inni pracownicy służb medycznych w swoim działaniu powinni zachowywać najwyższą staranność, mając na szali życie lub zdrowie człowieka. Z całą stanowczością należy podkreślić, że pacjent jest podmiotem a nie przedmiotem świadczeń lekarskich, a jego prawa powinny wyznaczać granice działań lekarskich.