Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Skargę należy zatem złożyć lub nadać pocztą na adres organu administracji publicznej. Nie składa się skargi bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego, taka pomyłka może skarżącego kosztować utratą terminu do wniesienia skargi.

Przykład: Skarga ma zostać wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, wówczas nadajemy ją bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu.

Dla oceny zachowania terminu do wniesienia skargi nie można przyjąć daty nadania (złożenia) skargi do organu niewłaściwego w rozumieniu art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 ze zm.); na tym etapie postępowania niedopuszczalne jest zastosowanie trybu przewidzianego w art. 65 K.p.a. Powyższa ocena w zakresie zachowania terminu do wniesienia skargi, znajduje zastosowanie również w sytuacji wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego. […] nie może bowiem mieć zastosowania art. 65 § 2 K.p.a., według którego podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu – postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 października 2004 r., sygn. akt IVSA/Gl 647/04, IV SA/Gl 906/11 – Postanowienie WSA w Gliwicach.

Organ, którego dotyczy skarga, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. W terminie trzydziestu dni od dnia wniesienia skargi organ ma zatem obowiązek sporządzić odpowiedź na skargę. Odpowiedź na skargę zawiera stanowisko organu co do wniosków i oświadczeń skarżącego. Organ nie podejmuje czynności sprawdzających w zakresie dopuszczalności skargi, legitymacji skarżącego, spełnienia warunków formalnych.

Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Uwzględniając skargę w trybie autokontroli, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Treść art. 54 § 3 wskazuje, że warunkiem skorzystania z uprawnienia do autokontroli jest uwzględnienie skargi w całości, a więc uznanie za uzasadnione zarówno zarzutów oraz wniosków skargi, jak i wskazanej w niej podstawy prawnej. Organ nie ma możliwości wybiórczego uwzględnienia skargi – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2004 r., III SA 1804/02.

Podstawa prawna: art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy