Pokrzywdzony może wytoczyć powództwo cywile celem dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (art. 62 KPK).

Można dochodzić tylko roszczeń majątkowych, ale także za szkody o charakterze niemajątkowym (SZKODA = MAJĄTKOWA I NIEMAJĄTKOWA).

Podstawą materialnoprawną dochodzonych roszczeń majątkowych są przepisy prawa materialnego cywilnego, z ograniczeniem wynikającym z art. 62 KPK – odpowiedzialność odszkodowawcza oskarżonego jest odpowiedzialnością deliktową –  art. 444 – 448 KC.

Termin: aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej:

  • termin jest ostateczny i nie podlega przywróceniu;
  • powództwo cywilne można wytoczyć na następnych rozprawach głównych, gdy rozprawa toczy się od początku albo po uchyleniu wyroku;
  • powództwo cywilne może być zgłoszone w postępowaniu przygotowawczym (art. 69 KPK).

Po upływie terminu do wniesienia powództwa cywilnego, pokrzywdzony może złożyć wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody aż do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej art. 49a KPK z zw. z art. 46 KK.

Pouczenie pokrzywdzonego o prawie wytoczenia powództwa cywilnego: art. 334 § 2 KPK O przesłaniu aktu oskarżenia do sądu oskarżyciel publiczny zawiadamia ujawnionego pokrzywdzonego oraz poucza o uprawnieniach związanych z dochodzeniem roszczeń majątkowych.

Niestawiennictwo powoda cywilnego: Art. 383 KPK. W razie niestawiennictwa powoda cywilnego do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego, sąd pozostawia powództwo cywilne bez rozpoznania, chyba że powód złożył wniosek o rozpoznanie pomimo jego nieobecności.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy