O tym sąd, którego Państwa Członkowskiego będzie właściwy do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania upadłościowego, decyduje COMI. Skrót COMI pochodzi od słów the centre of a debtor’s main interests i oznacza główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika. COMI to miejsce, w którym dłużnik zazwyczaj zarządza swoją działalnością i jako takie jest rozpoznawalne przez osoby trzecie (motyw 13 preambuły ww. rozporządzenia). „Główny ośrodek podstawowej działalności należy identyfikować w oparciu o kryteria, które są jednocześnie obiektywne i możliwe do zweryfikowania przez osoby trzecie” (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2006 r. C-341/04 Eurofood IFSC Ltd). Należy zatem także ocenić, czy obiektywny obserwator „osoba trzecia” uznawałby, że COMI dłużnika znajduje się w danym państwie (tak w sprawie Shierson v Vlieland – Boddy). W każdym Państwie Członkowskim COMI powinno być rozumiane jednakowo bez względu na krajową regulację. Co do zasady COMI dla dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta) stanowi jego miejsce zamieszkania (tak Virgos Schmit Report) Sprawozdanie Virgos Schmit Report  zawiera interpretację Konwencji Upadłościowej, która wprawdzie nie weszła w życie, ale jest rozwiązania zostały inkorporowane do Rozporządzenia WE nr 1346/2000 i dlatego stanowi kluczowe narzędzie wykładni przepisów europejskiego postępowania upadłościowego.

Turystyka upadłościowa z Polski do Anglii. Bankruptcy tourism from Poland to England.

ZADAJ PYTANIE NA BLOGU:

Bankructwo personalne 2011.

Sylwia Gładysz

Aplikantka radcowska

Sylwia Gładysz

sylwia.gladysz@i-kancelaria.pl

T +48 71 349 09 20

F +48 71 349 09 14

Języki robocze:

  • język angielski
  • język niemiecki 
Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy