Zarzut naruszenia prawa materialnego podlega ocenie tylko wówczas, gdy nie ma naruszenia prawa procesowego i okoliczności faktyczne zostały prawidłowo ustalone.

Jeżeli dokonamy prawidłowej wykładni przepisu, to w dalszej kolejności badamy stan faktyczny, prowadząc postępowanie dowodowe a następnie dokonujemy subsumpcji i wyciągamy skutki prawne. Jeśli przepis prawa został niewłaściwie odczytany, w konsekwencji nie zostały poczynione prawidłowe ustalenia faktyczne. W takiej sytuacji należy postawić zarzut naruszenia przepisów postępowania.

Zarzut naruszenia prawa materialnego podlega ocenie tylko wówczas, gdy nie ma naruszenia prawa procesowego i okoliczności faktyczne zostały prawidłowo ustalone.

Naruszenie interesu prawnego to nie to samo, co naruszenie interesu faktycznego.

Mieć interes prawny w sprawie znaczy to samo, co wskazanie przepisu prawa materialnego powszechnie obowiązującego, na którego podstawie można skutecznie żądać ochrony ze względu na zaspokojenie własnej potrzeby. Od tak pojmowanego interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny, to jest sytuację, w której dany podmiot swojego zainteresowania sprawą nie może poprzeć przepisami prawa materialnegoOPS 1/04 Uchwała NSA z dnia 11.04.2005 r.

Interesu prawny skarżącego musi być własny, indywidualny i oparty o konkretny przepis prawa powszechnie obowiązującego. Tak jednak, jak w postępowaniu administracyjnym interes ten musi być wywodzony przede wszystkim z przepisów prawa materialnego, to w postępowaniu sądowoadministracyjnym, może być on oparty także o przepisy prawa procesowego lub ustrojowego. […] Osoba nie mająca interesu prawnego nie może poszukiwać ochrony na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego. W rezultacie skarga wniesiona przez podmiot, który a limine nie może mieć legitymacji skargowej (np. organ, który wydał decyzję w pierwszej instancji) podlega odrzuceniu, natomiast stwierdzenie w toku postępowania, że wnoszący skargę nie legitymuje się interesem prawnym powoduje oddalenie skargiOPS 1/04 Uchwała NSA z dnia 11.04.2005 r.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy