Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego niezbędne jest unikanie sytuacji, w którym strony byłyby skłonne do przenoszenia majątku lub postępowania sądowego z jednego Państwa Członkowskiego do innego w celu uzyskania korzystniejszej sytuacji prawnej (motyw 4 rozporządzenia). Forum shopping oznacza zatem przenoszenie przez dłużnika majątku lub postępowania sądowego do innego Państwa Członkowskiego w celu uzyskania korzystniejszej sytuacji prawnej i unijne rozporządzenie upadłościowe ma na celu zapobieganie temu zjawisku. Dłużnik może być zainteresowany tym, aby postępowanie upadłościowe toczyło się według przepisów obowiązujących w danym Państwie  Członkowskim, ponieważ regulacje w poszczególnych państwach są różne tzn. mogą być mniej lub bardziej korzystne dla dłużnika. W Polsce skutek oddłużenia zaistnieje dopiero wówczas, gdy dłużnik wykona plan spłaty a minimalny okres planu spłaty wynosi pięć lat (art. 491 (7) ust. 1 oraz art. 491 (12) ust. 1 PrUpN), podczas gdy w Anglii dłużnik może osiągnąć taki skutek już po upływie roku. Ponadto w Anglii obowiązuje instrukcja (Technical Manual) pozwalająca na ocenę, czy zmiana COMI przez dłużnika i imigracja do Anglii stanowi forum shopping. Zgodnie z tymi wytycznymi dłużnik może przenieść centrum swoich interesów do Anglii w każdym czasie także tylko po to, aby skorzystać z względniejszego prawa upadłościowego, ale  taka zmiana COMI musi być rzeczywista (efficient and effective), co dłużnik bedzie musiał wykazać z okresu sprzed złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W takim przypadku zmiana COMI przez dłużnika nie będzie stanowiła naruszenia prawa. Należy także dodać, że jeśli dłużnik przenosi centrum swoich interesów do Anglii z innego Państwa Członkowskiego udowodnienie „złego” zamiaru dłużnika w takim działaniu nie będzie łatwe.

Turystyka upadłościowa z Polski do Anglii. Bankruptcy tourism from Poland to England.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy