wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 r. IV CSK 335/10.
Powód musi wykazać, że dysponuje tytułem egzekucyjnym przeciwko spółce (dowód na istnienie wierzytelności wobec spółki) oraz że egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna (art. 299 § 1 KSH). Bezskuteczność egzekucji wierzyciel może wykazać wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi np. postanowieniem komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z tego względu, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Szkodę wierzyciela i jej wysokość stanowią niewyegzekwowana wierzytelność wobec spółki oraz koszty związane z bezskuteczną egzekucją. Obowiązuje wzruszalne domniemanie prawne, że wierzyciel doznał szkody w wysokości niewyegzekwowanej wierzytelności. Członek zarządu może bronić się w ten sposób, że wykaże, iż pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego we właściwym czasie :
− wierzyciel nie poniósł szkody
− szkoda poniesiona przez wierzyciela jest niższa niż wartość niewyegzekwowanej wierzytelności.
Innymi słowy członek zarządu spółki z o.o. może uwolnić się w części (w całości) od odpowiedzialności przewidzianej w art. 299 § 1 KSH poprzez wykazanie, że stopień zaspokojenia wierzyciel byłby identyczny także w sytuacji zgłoszenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości.
Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa Sądu Najwyższego, odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest odpowiedzialnością deliktową, za zawinione przez członka zarządu niezgłoszenie w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego i doprowadzenie do takiej sytuacji, w której egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna, co w konsekwencji prowadzi do powstania szkody wierzyciela wynikającej z niemożności zaspokojenia swojej wierzytelności wobec spółki. Przypisanie odpowiedzialności członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania stanowi zatem negatywną konsekwencję nieterminowego złożenia przez członków zarządu spółki wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, którego następstwem jest obniżenie potencjału majątkowego spółki w zakresie uniemożliwiającym zaspokojenie przysługującej powodowi wobec spółki wierzytelności.Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy