ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

(Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.)

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

  1)  zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla następujących rodzajów terenów przeznaczonych:

a)  pod zabudowę mieszkaniową,

b)  pod szpitale i domy opieki społecznej,

c)  pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

d)  na cele uzdrowiskowe,

e)  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

f)   na cele mieszkaniowo-usługowe;

  2)  poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu;

  3)  okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.

§ 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

1)     Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2)     Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493 i Nr 88, poz. 587.

ZAŁĄCZNIK  

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU

Tabela 1

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

 

Lp.

 

 Rodzaj terenu

 

 Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

 

 Drogi lub linie kolejowe1)

 Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

 

 LAeq D

 LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom

 

 LAeq D

przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym

 

 LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

 

1

 

 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza miastem

 

 50

 

 45

 

 45

 

 40

 

2

 

 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2)

c) Tereny domów opieki społecznej

d) Tereny szpitali w miastach

 

 55

 

 50

 

 50

 

 40

 

3

 

 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2)

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

 

 60

 

 50

 

 55

 

 45

 

4

 

 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3)

 

 65

 

 55

 

 55

 

 45

 

 

 

 

przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom

 

 

Objaśnienia:

1)     Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

2)     W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

3)     Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Tabela 2

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

 

Lp.

 

 Rodzaj terenu

 

 Dopuszczalny poziom hałasu w dB

 

 Starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

 Linie elektroenergetyczne

 

 LAeq D

 LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom

 

 LAeq D

przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom

 

 LAeq N

przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom

 

1

 

 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej

c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży1)

 

 55

 

 45

 

 45

 

 40

 

2

 

 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe1)

c) Tereny mieszkaniowo-usługowe

d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców2)

 

 60

 

 50

 

 50

 

 45

 

 

 

 

przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom

 

 

Objaśnienia:

1)     W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

2)     Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Tabela 3

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem

 

Lp.

 

 Rodzaj terenu

 

 Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB

 

 Drogi lub linie kolejowe1)

 Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

 

 LDWN

 LN

przedział czasu odniesienia

równy wszystkim porom nocy

 

 LDWN

przedział czasu odniesienia

równy wszystkim dobom w roku

 

 LN

przedział czasu odniesienia

równy wszystkim porom nocy

 

1

 

 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza miastem

 

 50

 

 45

 

 45

 

 40

 

2

 

 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

c) Tereny domów opieki społecznej

d) Tereny szpitali w miastach

 

 55

 

 50

 

 50

 

 40

 

3

 

 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

 

 60

 

 50

 

 55

 

 45

 

4

 

 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców2)

 

 65

 

 55

 

 55

 

 45

 

 

 

 

przedział czasu odniesienia

równy wszystkim dobom w roku

 

 

Objaśnienia:

1)     Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

2)     Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Tabela 4

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem

 

Lp.

 

 Rodzaj terenu

 

 Dopuszczalny długotrwały średni poziom dźwięku A w dB

 

 Starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

 Linie elektroenergetyczne

 

 LDWN

 LN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy

 

 LDWN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku

 

 LN

przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy

 

1

 

 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej

c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

 

 55

 

 45

 

 45

 

 40

 

2

 

 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

c) Tereny mieszkaniowo-usługowe

d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców1)

 

 60

 

 50

 

 50

 

 45

 

 

 

 

przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku

 

 

Objaśnienie:

1)     Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

 

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy