W postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Skarżący oraz organ mają równorzędną pozycję. Organem jest każdy podmiot wykonujący administrację publiczną, a więc nie tylko organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, ale także inny organ państwowy, jednostka organizacyjna czy osoba fizyczna, powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumienia do wydawania aktów i podejmowania czynności, o których mowa w art. 3 § 2 i 3 p.p.s.a. – Bogusław Dauter, Bogusław Gruszczyński, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. IV, LEX.

Uprawnionym do wniesienia skargi jest:

  • każdy, kto ma w tym interes prawny,
  • prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka,
  • organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym
  • inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi.

Brak zatem pojęcia strony, tak jak w art. 28 KPA, jest mowa o „interesie prawnym”, który należy rozumieć jako interes chronionymi przepisami prawa:

– materialnego;

– procesowego;

– ustrojowego.

Interes prawny we wniesieniu skargi do sądu administracyjnego ma również adresat decyzji niebędący stroną postępowania administracyjnego. Interes prawny we wniesieniu skargi do sądu […] ma adresat decyzji, choćby nie był stroną w rozumieniu art. 28 KPA – wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.01.2004 r. III SA 1617/02.

Podstawa prawna: art. 32, 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy