Prawo państwa wszczęcia postępowania (the law of the Member State of the opening of the insolvency proceedings) stosuje się nie tylko do wszczęcia, prowadzenia i ukończenia konsumenckiego postępowania upadłościowego, ale także do skutków tego postępowania, w szczególności według tego prawa określa się prawa wierzycieli po ukończeniu postępowania upadłościowego (art. 4 rozporządzenia). Według prawa państwa, do którego złożono wniosek o ogłoszenie upadłości określa się zarówno procesowe jak i materialne skutki postępowania upadłościowego (motyw 23 preambuł). W sytuacji opisanej powyżej do oceny skutków postępowania upadłościowego właściwe będzie prawo angielskie (281 Insolvency Act – Effect of discharge). Ogłoszenie bankructwa w Anglii prowadzi do oddłużenia jedynie z tych długów, które były uwzględnione w postępowaniu upadłościowym wszczętym przez sąd angielski, natomiast długi w Polsce, jeśli nie zostały zgłoszone do postępowania upadłościowego w Anglii, mogą być nadal egzekwowane przez wierzycieli w drodze postępowania egzekucyjnego, dlatego konsument planując powrót do kraju, powinien mieć tego świadomość.

W sytuacji odwrotnej, gdy postępowanie oddłużeniowe wobec konsumenta – Polaka prowadził sąd polski, natomiast w planie spłaty nie zostały uwzględnione zobowiązania dłużnika powstałe w innym państwie członkowskim np. w Anglii, wówczas po wykonaniu obowiązków określonych w planie spłaty i umorzeniu niezaspokojonych wierzytelności oraz zakończeniu postępowania upadłościowego, wierzyciel, który nie wiedział o toczącym się postępowaniu i nie mógł zgłosić swojej wierzytelności, będzie mógł dochodzić swojej wierzytelności przeciwko konsumentowi (art. 491 (12) ustawy), bowiem skutek oddłużenia nie obejmie tych długów, które nie zostały uwzględnione w planie spłaty. Ważne zatem, aby dłużnik ujawnił we wniosku o ogłoszenie upadłości wszystkich swoich wierzycieli także tych spoza państwa złożenia wniosku.

Bankructwo konsumenckie w Anglii ucieczką przed długami w Polsce?

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy