Przepisy niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (Zivilprozessordnung, ZPO) w kwestiach dotyczących uznania i stwierdzenia wykonalności zagranicznego orzeczenia arbitrażowego wprost odsyłają do Konwencji nowojorskiej, wskazując jednocześnie, że odesłanie nie narusza postanowień zawartych w innych umowach państwowych (§ 1061 ZPO). Sądem właściwym do rozpoznania wniosku jest Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht, §1062 (1) ZPO). Przed wydaniem postanowienia stwierdzającego uznanie lub wykonalność zagranicznego orzeczenia arbitrażowego strona przeciwna wzywana jest do pisemnego ustosunkowania się do wniosku. Podstawą stwierdzenia wykonalności, jeżeli umowy dwustronne nie stanowią o innych dodatkowych wymogach, są oryginał orzeczenia arbitrażowego lub jego uwierzytelniony odpis (§1064 ZPO), a także oryginał umowy arbitrażowej lub jej uwierzytelniony odpis. Ustawodawca niemiecki przewiduje także możliwość wystąpienia z wnioskiem o uchylenia postanowienia o stwierdzeniu wykonalności w państwie wykonania orzeczenia, jeżeli doszłoby do uchylenia wyroku sądu polubownego za granicą.

Wykonanie orzeczenia arbitrażowego w Niemczech.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy