Od dnia 01.01.2012 r. pacjenci mają możliwość dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia pieniężnego za błąd medyczny przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Jest to procedura uproszczona, szybka i tania w porównaniu z procesami sądowymi. Opłata od wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego jest stała i wynosi 200 zł. Ustawowy termin na rozpoznanie wniosku poszkodowanego pacjenta wynosi cztery miesiące. Korzystnym rozwiązaniem jest fakt, że we wniosku skierowanym do wojewódzkiej komisji pacjent nie musi udowodnić błędu medycznego a jedynie uprawdopodobnić jego wystąpienie. Oznacza to, że komisja przeprowadza postępowanie dowodowe w dużej części z urzędu. Z tego rozwiązania mogą skorzystać również ofiary nieudanych operacji plastycznych lub innych zabiegów medycznych o podobnym charakterze, ale co do zasady tych, które miały na celu poprawę zdrowia, czyli głównie z obszaru medycyny rekonstrukcyjnej. Wojewódzka komisja rozpatruje jedynie te zdarzenia, które miały miejsce po 31.12.2011 r. oraz które wystąpiły na terenie szpitala. Nowa regulacja (ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2011 r.) wprowadziła maksymalne kwoty rekompensat, które wynoszą w przypadku:

− zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – 100.000 zł;

− śmierci pacjenta – 300.000 zł.

Obserwując tendencję co do wysokości kwot odszkodowań i zadośćuczynień pieniężnych zasądzanych przez sądy polskie, wydaje się, że w przypadku błędów medycznych o mniejszej skali szkodliwości, powinny być to kwoty rekompensujące poniesione koszty oraz doznaną krzywdę.

Wraz z zwiększającą się liczbą klinik piękna oraz pacjentów korzystających z ich usług mających na celu poprawę urody, usunięcie defektów kosmetycznych, rekonstrukcji utraconych lub zdeformowanych części ciała, wystąpienie błędów medycznych jest nieuniknione. Niezadowoleni klienci, którzy oczekiwali określonego rezultatu a przeżyli rozczarowanie powinni mieć prawo do rekompensaty za nieosiągnięcie zamierzonego celu. Droga dochodzenia roszczeń jest otwarta także dla poszkodowanych pacjentów, u których doszło do uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia. Pojawia się pytanie, jak szczodre okażą się polskie sądy oraz wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, wydając wyroki rekompensujące szkody i krzywdę pacjentów. Warto sięgnąć w tym zakresie do praktyki organów sądowych za granicą. W Wielkiej Brytanii w razie niepowodzenia operacji plastycznej są już zasądzane rekompensaty rzędu 50 000 funtów. W Stanach Zjednoczonych kwoty zadośćuczynień pieniężnych za błąd w medycynie plastycznej i estetycznej w 2011 w 9 % spraw wyniosły ponad 500 000 dolarów natomiast w ponad 60 % sprawach była to kwota w granicach od 100 001 do 499 999 dolarów. Poszkodowany pacjent bez względu na to, czy zamieszkuje w Polsce czy w Anglii powinien uzyskać adekwatną rekompensatę za wszystkie szkody finansowe, fizyczne ale także psychiczne.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy