Interesującą kwestią jest możliwość wydłużenia biegu przedawnienia poprzez jego zawieszenie. Z uwagi na to, że do terminu przedawnienia nie wliczamy okresu zawieszenia, termin przedawnienia przesuwa się o okres zawieszenia. W interesie osoby, której przysługuje roszczenie z tytułu umowy przewozu, jest więc podjęcie czynności, które w świetle Konwencji CMR zawieszą jego bieg.

PISEMNA REKLAMACJA

Czynnością taką jest zgłoszenie pisemnej reklamacji. Sama Konwencja CMR nie definiuje pojęcia „reklamacja”. Pojawia się pytanie, co kryje się pod tym terminem i czy można je rozumieć także jako wezwanie do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie transportu. Kwestia ta nie została jednoznacznie rozstrzygnięta. Próbę wyjaśnienia tego pojęcia podjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 05.12.2003 r. (IV CK 264/02). Zgodnie z wyrażonym w tym orzeczeniu stanowiskiem „Konwencja CMR nie stawia […] żadnych wymogów odnoszących się do nazwy pisma, zawierającego reklamację. Pismo to może więc być nazwane „reklamacją”, ale także „wezwaniem do zapłaty”, „żądaniem zapłaty”, czy w jakikolwiek inny sposób, może też nazwy nie zawierać wcale. Istotna jest bowiem nie nazwa pisma, ale jego treść, z którego w sposób nie budzący wątpliwości powinien wynikać tytuł dochodzonego roszczenia.” Zgodnie z tym skierowanie wezwania do zapłaty można traktować jako spełniające wymóg zgłoszenia reklamacji. Wątpliwości nasuwają się jednak w kontekście art. 32 ust. 2 Konwencji CMR, w którym mowa o tym, że reklamacja jest kierowana do przewoźnika, z czego można wnioskować, że skutek wniesienia reklamacji, jakim jest zawieszenie biegu przedawnienia, dotyczy tylko roszczeń przysługujących przeciwko przewoźnikowi. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynikałoby, że skutek taki nie nastąpi, jeżeli to przewoźnik wystąpi do swojego kontrahenta z wezwaniem o zapłatę przysługującego mu wynagrodzenia.

SKUTKI WNIESIENIA REKLAMACJI

Reklamacja zawiesza przedawnienie do dnia, w którym przewoźnik na piśmie odrzuci reklamację i zwróci załączone do niej dokumenty. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwa do chwili wystąpienia zdarzeń i może trwać bezterminowo, jeżeli przewoźnik nie ustosunkuje się do reklamacji. Takie stanowisko potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22.11.2007 r. (III CSK 150/07). W razie częściowego przyjęcia reklamacji bieg przedawnienia wznawia się tylko dla tej części reklamacji, która jest sporna.

Istotną kwestią uregulowaną w Konwencji CMR odmiennie od ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe jest to, że dla dochodzenia roszczenia przed sądem nie jest konieczne wyczerpanie przedsądowego trybu reklamacyjnego.

Aplikantka radcowska Monika Milka

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy