Potrąceniu z wynagrodzenia za pracę podlegają jedynie należności zasądzone tytułem wykonawczym.

Z wynagrodzenia za pracę na poczet alimentów może zostać potrącona maksymalnie kwota wynosząca 3/5 wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 87.1.1 oraz art. 87.2 oraz art. 87.3.1 Kodeksu pracy).

Świadczenia alimentacyjne do pełnej wysokości podlegają zaspokojeniu z:

  1. nagrody z funduszowego zakładu pracy
  2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego
  3. z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce finansowej (art. 87. 5 Kodeksu pracy).

Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia (art. 87.8 Kodeksu pracy).

Istnieje możliwość dokonywania przez pracodawcę potrąceń z wynagrodzenia za pracę na zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych bez wszczynania egzekucji sądowej na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego, z wyjątkiem gdy:

  • wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej
  • na rzecz kilku wierzycieli a wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich należności (art. 88 Kodeksu pracy).

Przykład: Pracownik pobiera wynagrodzenie netto w wysokości 3 300 zł, na postawie wyroku sądowego zobowiązany jest to zapłaty alimentów w wysokości 1000 zł. Z wynagrodzenia za pracę może zostać potrącona cała kwota alimentów, ponieważ nie przekracza dopuszczalnego limitu 3/ 5 wynagrodzenia za pracę netto (3 300 zł – 1000 zł = 2 300 zł).

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy