WNIOSKI DOTYCZĄCE KARY UMOWNEJ ZA ODSTĄPIENIE:

  1. Kara umowna może zostać zastrzeżona na wypadek odstąpienia od umowy, ale jeśli przyczyną odstąpienia było niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2006 r. sygn. akt IV CSK 157/06).
  2. Jeśli niewykonanie zobowiązania pieniężnego skutkowało odstąpieniem od umowy, postanowienie umowne przewidujące karę umowną jest ważne, jeśli zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych, które powstają dla strony umowy w związku z dokonanym odstąpieniem (wyrok SN z dnia 20 października 2006 r. IV CSK 154/06).
  3. Wykonanie odstąpienia od umowy nie pozbawia mocy postawień umowy przewidujących karę umowną z tytułu nienależytego wykonania umowy (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2006 r. IV CSK 157/06).
  4. (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r. III CZP 39).

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy