Cudzoziemcom zagrożonym prześladowaniem, pochodzącym z krajów objętych stanem wojny oraz innym, którzy z określonych powodów obawiają się powrotu do kraju pomagamy w uzyskaniu ochrony na terytorium RP.

Pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu ochrony na terytorium RP a nasze wysiłki koncentrują się na przygotowaniu i prowadzeniu postępowań:

 • o nadanie statusu uchodźcy
 • o udzielenie ochrony uzupełniającej
 • o udzielenie azylu
 • o udzielenie zgody na pobyt tolerowany
 • o udzielenie ochrony czasowej.
 • w razie odmowy udzielenia ochrony

Ponadto pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu na terytorium RP:

 • świadczeń socjalnych w tym zakwaterowania i wyżywienia
 • świadczeń pieniężnych
 • przyjęcia do ośrodka dla uchodźców
 • opieki medycznej
 • pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju, do którego cudzoziemiec ma prawo wjazdu

WAŻNE INFORMACJE:

1. Status uchodźcy przyznaje się cudzoziemcowi z powodu prześladowań na tle:

 • rasy
 • religii
 • narodowości
 • przynależności do określonej grupy społecznej
 • przekonań politycznych

2. Ochrony uzupełniającej udziela się cudzoziemcowi w przypadku następujących zagrożeń w kraju pochodzenia:

 • orzeczenie kary śmierci
 • wykonanie egzekucji
 • tortury
 • nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie
 • poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego

3. Zgodę na pobyt tolerowany otrzymuje cudzoziemiec w sytuacji gdy jego wydalenie grozi:

 • naruszeniem prawa do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego
 • torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem
 • zmuszaniem do pracy
 • pozbawieniem prawa do rzetelnego procesu sądowego
 • ukaraniem bez podstawy prawnej
 • naruszeniem prawa do życia rodzinnego

 

 • wyrok WSA Warszawa z 2007-06-26 V SA/Wa 2053/06

Zjawiska łamania praw, represji i restrykcji administracyjno-policyjnych, a nawet zbrodni wojennych na terenie Czeczenii, nie wynikają z prześladowań przez władze Federacji Rosyjskiej Czeczenów z powodu ich narodowości, ale jest wynikiem trwającej tam wojny, wskutek czego brak jest podstaw do nadania obywatelce Czeczenii statusu uchodźcy, a jedynie udzielenia zgody na pobyt tolerowany.

 • wyrok WSA Warszawa z 2007-02-15 V SA/Wa 1904/06

Ocena wiarygodności dowodów i faktów przytoczonych przez kandydata ubiegającego się o status uchodźcy, służy ustaleniu obiektywnych i subiektywnych elementów sprawy. Zatem w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o status uchodźcy nie może wesprzeć swoich twierdzeń dokumentami, (nie posiada dowodu tożsamości), bądź przedstawia fragmentaryczne dowody na potwierdzenie najważniejszych faktów dotyczących jej przypadku, wyczerpujące postępowanie dowodowe winno zmierzać do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, a ocena zgromadzonych dowodów oparta na przekonywujących podstawach winna się znaleźć w uzasadnieniu rozstrzygnięcia organu.