Jeśli upadły nie złoży sprzeciwu, wówczas po zakończeniu postępowania upadłościowego, nie będzie mógł  kwestionować wierzytelności. Często bierna postawa upadłego dotyczy wierzytelności, co do których toczył wieloletni spór sądowy. Brak reakcji w postępowaniu upadłościowym oznacza uznanie wierzytelności, a wyciąg z listy wierzytelności stanowi tytuł egzekucyjny, dlatego tak ważnym jest, aby upadły w toku postępowania upadłościowego sprzeciwił się uznaniu wierzytelności, jeśli ją kwestionuje.

W artykule zostały omówione następujące kwestie:

Czemu służy sprzeciw co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności?

Termin na złożenie sprzeciwu w postępowaniu upadłościowym.

Do kogo składa się sprzeciw?

Kto może złożyć sprzeciw?

Jakie dowody można powołać w postępowaniu upadłościowym?

Rozstrzygnięcia w przedmiocie sprzeciwu. Odrzucenie sprzeciwu. Zażalenie.

Uwagi praktyczne dotyczące dostępu do dokumentacji sprawy upadłościowej.

Czemu służy sprzeciw co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności?

W drodze sprzeciwu strona kwestionuje uznanie lub odmowę uznania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym przez syndyka (nadzorcę sądowego, zarządcę). Sprzeciw może dotyczyć zarówno własnej wierzytelności, jak i wierzytelności innego podmiotu.

Termin na złożenie sprzeciwu w postępowaniu upadłościowym.

Dwa tygodnie od dnia obwieszczenia i ogłoszenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spóźniony sprzeciw zostanie odrzucony (art. 257 ust. 1 ustawy).

Do kogo składa się sprzeciw?

Do sędziego – komisarza, który rozstrzyga sprzeciw w I instancji.

Kto może złożyć sprzeciw?

1. Wierzyciel:

― sprzeciw może złożyć wierzyciel umieszczony na liście

― co do odmowy uznania wierzytelności sprzeciw może zgłosić wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności

2. Upadły:

― upadły może zgłosić sprzeciw jeśli składał oświadczenia, co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności. Prawo wniesienia sprzeciwu nie służy upadłemu w przypadku, gdy nie składał on oświadczeń, co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności, mimo że był do tego wezwany przez syndyka (nadzorcę sądowego, zarządcę). Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 256 ust. 2 ustawy).

3. Sprzeciw nie przysługuje syndykowi, nadzorcy sądowemu, zarządcy.

Jakie dowody można powołać w postępowaniu upadłościowym?

Należy powołać się na dokumenty złożone wraz ze zgłoszeniem wierzytelności a także można złożyć nowe wnioski dowodowe (art. 232 KPC w zw. z art. 35 ustawy):

― z dokumentów

― zeznań świadków, wysłuchania stron

― dowodu z opinii biegłego.

Strona, na której spoczywa ciężar dowodu, jeśli nie przytoczy wystarczających dowodów na poparcie swoich twierdzeń, ponosi ryzyko uzyskania niekorzystnego rozstrzygnięcia. To na stronach postępowania a nie na sądzie spoczywa obowiązek wyjaśnia wątpliwych okoliczności sprawy.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 2000-12-12, V CKN 175/00

„Do stron, a nie do sądu, należy ocena, czy pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w sposób dla niej korzystny. Zastępujące jedną ze stron działanie sądu z urzędu może być zawsze odbierane jako naruszenie prawa do bezstronnego sądu i odpowiadającego mu obowiązku przestrzegania zasady równego traktowania stron (art. 32 ust 1. i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP)”.

Rozstrzygnięcia w przedmiocie sprzeciwu. Odrzucenie sprzeciwu. Zażalenie.

Sędzia – komisarz rozstrzyga sprzeciw postanowieniem.

Sędzia – komisarz odrzuci sprzeciw:

― spóźniony

― zawierający braki formalne.

Sędzia-komisarz przed odrzuceniem sprzeciwu nie wzywa wnoszącego do usunięcia jego braków, ale w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu strona może wnieść go ponownie. Z uzasadnienia postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu będzie wynikać, jakie braki formalne zawierał złożony pierwotnie sprzeciw. Jeżeli ponownie wniesiony sprzeciw nie zawiera braków, wywołuje skutki od dnia wniesienia odrzuconego sprzeciwu (skutek wsteczny) (art. 257 ust. 2 ustawy).

Postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie sprzeciwu podlega zaskarżeniu zażaleniem. Zażalenie rozpoznaje sąd upadłościowy działając jako sąd drugiej instancji.

Uwagi praktyczne dotyczące dostępu do dokumentacji sprawy upadłościowej.

Przed wniesieniem sprzeciwu warto zapoznać się z aktami postępowania upadłościowego celem sformułowania uzasadnionych zarzutów. Wierzycielowi, upadłemu nie można odmówić dostępu do dokumentacji upadłościowej.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy