Przedawnienie długów to pojęcie, z którym choć raz w życiu spotkali się chyba wszyscy. Jednak nie każdy wie, co ono tak naprawdę oznacza, jakie konsekwencję ze sobą niesie oraz przede wszystkim, jak liczy się bieg przedawnienia.

Przedawnienie – co to właściwie oznacza?

Przedawnienie jest to według powszechnie obowiązującej definicji instytucja prawa cywilnego dająca możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. W założeniu została stworzona, aby zachować porządek prawny. Miała motywować wierzycieli do rychłego odzyskiwania należności, a także chronić potencjalnych dłużników przed zbyt opieszałymi wierzycielami, którzy domagaliby się zwrotu należności po nader długim czasie. Nie dając tym samym możliwości obrony dłużnikom, ani udowodnienia, że nimi nie są. Pojęcie przedawnienia funkcjonuje w prawie już od dawna z reguły nie interesujemy się nim dopóki nie zaczyna dotyczyć ona nas bezpośrednio. Czy to jako wierzyciela, czy jako dłużnika. Niedawno, bo 9 lipca 2018 nastąpiły istotne zmiany w prawie dotyczącym przedawnienia długów. Co zmiany te oznaczają dla dłużnika, a co dla wierzyciele objaśnimy poniżej.

Zmiany w terminach przedawnienia

Jedną z ważniejszych zmian, jakie niosą za sobą nowe przepisy jest skrócenie terminów przedawnienia. Nastąpiło istotne ograniczenie czasu wymagalności roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu z dziesięciu do sześciu lat. Z kolei w przypadku roszczeń wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej lub pożyczki, czynszu będzie to nadal trzy lata. Jednak zmieni się sposób liczenia biegu przedawnienia. Koniec terminu będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym to upływa termin. Na przykład licząc trzy lata od lipca 2018 roku, koniec terminu przedawnienia powinien minąć w lipcu 2021 roku. Według nowych przepisów będzie to ostatni dzień roku 2021. Często bardzo trudno jest przeciętnemu człowiekowi rozeznać się w terminach przedawnienia, w tej kwestii może pomóc nam prawnik . Jeśli nie jesteście Państwo pewni czy Wasze zobowiązanie jest przedawnione, warto zasięgnąć rady w naszej kancelarii prawnej.

Czy mam szansę jeszcze odzyskać należność?

Dotąd niestety wiele firm windykacyjnych kierowało sprawy do sądu nawet w przypadku długów, gdzie upływ terminu przedawnienia był oczywisty. Było to możliwe dzięki temu, że podniesienie zarzutu przedawnienia leżało po stronie dłużnika, który często nieświadomy był nawet tego, że odbywa się sprawa w sądzie. Tym samym po prawomocnym wyroku sądu bieg przedawnienia zaczynał się od nowa. Teraz taka sytuacja będzie niemożliwa, gdyż to po stronie sądu będzie leżeć obowiązek zbadania czy dług nie uległ przedawnieniu. Jeśli sąd stwierdzi, że taka sytuacja nastąpiła, będzie zobowiązany powództwo oddalić.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy