Suma hipoteki przymusowej została skonkretyzowana przepisami art. 69 oraz art. 110 (1) UKWH.

Zgodnie z art. 69 UKWH hipoteka zabezpiecza mieszczące się w sumie hipoteki roszczenia o odsetki oraz o przyznane koszty postępowania, jak również inne roszczenia o świadczenia uboczne, jeżeli zostały wymienione w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Natomiast zgodnie z art. 110 (1) UKWH Wierzyciel może żądać wpisu hipoteki przymusowej na sumę nie wyższą niż wynikająca z treści dokumentu stanowiącego podstawę jej wpisu do księgi wieczystej. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika wysokość sumy hipoteki, suma hipoteki nie może przewyższać więcej niż o połowę zabezpieczonej wierzytelności wraz z roszczeniami o świadczenia uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki na dzień złożenia wniosku o wpis hipoteki.

Sumę hipoteki przymusowej stanowią wynikające z orzeczenia sądowego:

  1. należność główna,
  2. odsetki skapitalizowane na dzień złożenia wniosku o wpis hipoteki,
  3. koszty postępowania sądowego
  4. połowa sumy kwot wskazanych w pkt. 1, 2, 3, 4 czyli połowa z sumy należności głównej, skapitalizowanych odsetek, kosztów postępowania sądowego.

Przykład: Wierzyciel uzyskał nakaz zapłaty, którym Sąd zasądził na jego rzecz następujące kwoty:

− należność główna: 100 000 zł,

− odsetki od kwoty 100 000 zł od dnia 12.01.2011 r. do dnia zapłaty,

− koszty postępowania sądowego w kwocie 8 600 zł.

W dniu 26.07.2012 r. wierzyciel zamierza złożyć wniosek o wpis hipoteki na nieruchomości dłużnika. Jakie kwoty będzie obejmować suma hipoteki?

Zgodnie z art. 69 UKWH na sumę hipoteki w wysokości 192 924,66 zł składają się następujące należności:

1. wynikające z nakazu zapłaty w łącznej wysokości 128 616,44, w tym:

− należność główna w kwocie 100 000 zł

− odsetki ustawowe skapitalizowane na dzień 26.07.2012 r. obliczone od kwoty 100 000 zł od dnia 12.01.2011 r. do dnia 26.07.2012 r. w kwocie 20 016,44 zł

− koszty postępowania sądowego w kwocie 8 600 zł

2. na podstawie art. 110 (1) UKWH ½ z sumy kwot 100 000 zł + 20 016,44 zł + 8 600 zł tj. z kwoty 128 616,44 zł, czyli ½ z 128 616,44 zł = 64 308,22 zł.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy