Zdolność upadłościową posiadają nie tylko spółki osobowe, takie jak spółka jawna, komandytowa, komandytowa –akcyjna, ale także ich wspólnicy, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, czyli wspólnicy spółki jawnej oraz komplementariusze w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych (art. 5 ust. 2 pkt. 2 PrUPN). W przypadku spółki partnerskiej zdolność upadłościową posiada spółka partnerska oraz partnerzy (art. 5 ust. 2 pkt. 3 PrUPN).

W artykule zostały omówione następujące kwestie:

  1. Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce.
  2. Niewypłacalność wspólnika.
  3. Czy najpierw upadłość spółki?
  4. Upadłość spółki osobowej nie oznacza upadłości wspólników.
  5. Który wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości wspólnika?
  6. Termin na ogłoszenie upadłości wspólnika.
  7. Upadłość partnera w spółce partnerskiej.

Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce.

Wierzyciel, aby wystąpić o ogłoszenie upadłości wspólnika spółki osobowej, musi wykazać, że albo on, albo inny wierzyciel podejmował działania, mające na celu wyegzekwowanie długu wobec spółki i te działania okazały się bezskuteczne, okazało się bowiem, że spółka nie posiada majątku. Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych ma charakter subsydiarny, a zatem dopiero kiedy działania egzekucyjne wobec spółki okażą się bezskuteczne lub oczywistym jest, że będą bezskuteczne, wówczas można wystąpić o ogłoszenie upadłości wspólnika.

Niewypłacalność wspólnika.

Przesłanką ogłoszenia upadłości wspólnika jest jego niewypłacalność. Dłużnik jest niewypłacalny, gdy nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub niepieniężnych, cywilnoprawnych lub publicznoprawnych, wszystkich lub tylko niektórych (art. 11 PrUpN), przy czym nie chodzi tylko o długi spółki osobowej, za które wspólnik ponosi odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem, ale także inne zobowiązania.

Czy najpierw upadłość spółki?

Nie ma obowiązku występowania najpierw o ogłoszenie upadłości spółki, aby wystąpić o ogłoszenie upadłości wspólnika. Wystarczy, że wierzyciel wykaże, że były prowadzone egzekucje komornicze przeciwko spółce i te postępowania egzekucyjne okazały się bezskuteczne. W takiej sytuacji brak uzasadnienia dla ogłaszania upadłości spółki, bowiem wiadomo, że upadłość ta nie zostałaby ogłoszona, z uwagi na to, że spółka nie ma majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Upadłość spółki osobowej nie oznacza upadłości wspólników.

Nie ma związku pomiędzy ogłoszeniem upadłości spółki a upadłością jej wspólników. Czyli jeśli została ogłoszona upadłość spółki jawnej (komandytowej, komandytowo – akcyjnej) nie oznacza ona „automatycznie” upadłości wspólników. W postępowaniu upadłościowym przeciwko spółce do masy upadłości wchodzi jedynie majątek spółki.

Który wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości wspólnika?

Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić każdy wierzyciel nie tylko ten, który jest wierzycielem spółki jawnej (innej osobowej), ale także wierzyciel prywatny. Możliwa jest zatem sytuacja, gdy zostanie ogłoszona upadłość wspólnika spółki jawnej, mimo że spółka dobrze funkcjonuje, tylko że jej wspólnik nie wykonuje wymagalnych zobowiązań.

Termin na ogłoszenie upadłości wspólnika.

Wspólnicy spółek osobowych ponoszą odpowiedzialność również wtedy, gdy przestali być wspólnikami tych spółek, bowiem zachowują zdolność upadłościową (art. 8 ust. 2 PrUpN). W ciągu roku od dnia wystąpienia wspólnika ze spółki, wierzyciel może złożyć do sądu upadłościowego wniosek o ogłoszenie upadłości takiego wspólnika.

Upadłość partnera w spółce partnerskiej.

Partnerzy odpowiadają za własne działania całym swoim majątkiem (umowa spółki może przewidywać inną regulację). Partnerzy posiadają również zdolność upadłościową. W ciągu roku od wystąpienia ze spółki można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości partnera.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy