Opis przedmiotu zamówienia publicznego. Art. 29, 30 PZP.

Nakaz szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia publicznego.

Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji. Przestrzeganie zasady równego traktowania Wykonawców.

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. (Art. 31 PZP). Rozporządzenie wykonawcze Ministra Infrastruktury.

Biegły do opisu przedmiotu zamówienia. Wiadomości specjalne. Art. 21 ust. 4 PZP.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA . (Art. 29, 30 PZP).

1. Nakaz szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiającego obowiązują wytyczne ustawowe w zakresie prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia publicznego. Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia publicznego w następujący sposób:

  • jednoznacznie i wyczerpująco za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania zamawiającego i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Dokonanie opisu jednoznaczny i wyczerpujący sposób, oznacza taki opis za pomocą którego, wykonawcy będą w stanie, bez dokonywania dodatkowych interpretacji, zidentyfikować, co jest przedmiotem zamówienia (jakie usługi, dostawy czy roboty budowlane), i że wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia będą w nim uwzględnione (Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 r. XIX Ga 214/08).

Jeśli opis przedmiotu zamówienia nie będzie szczegółowy i w pełni nie będzie odpowiadał potrzebom zamawiającego, zamawiający naraża się na to, że oferty, które otrzyma od wykonawców nie będą spełniały jego oczekiwań i tym samym będzie zmuszony unieważnić postępowanie.

Gdyby zamawiający nie oznaczył przedmiotu zamówienia kodem cyfrowym określonym we Wspólnym Słowniku Zamówień, wówczas Wykonawcy z państw UE mieliby problem z odnalezieniem zamówienia w zakresie swojej działalności gospodarczej, tymczasem po kodzie cyfrowym mogą bez problemu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odnaleźć zamówienie publiczne, które ich interesuje.

  • za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 30 ust. 1 PZP). Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym art. 30 ust. 4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego art. 30 ust. 5.

To na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że jego oferta jest równoważna. Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych (wyrok KIO przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 11 sierpnia 2010 r. KIO/UZP 1587/10).

2. Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji. Przestrzeganie zasady równego traktowania Wykonawców.

Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 1 i 2 PZP).

Zakaz ten dotyczy takiego opisu przedmiotu zamówienia, który mógłby tylko potencjalnie zagrozić uczciwej konkurencji, więc wystarczającym jest uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 9 maja 2011 r. KIO 875/11). To uprawdopodobnienie sprowadza się do wykazania (a więc udowodnienia), jedynie tego, że to odwołujący nie może złożyć oferty na warunkach uczciwej konkurencji wskutek dokonanego przez zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia. Obowiązek dowodowy obciążający odwołującego został w tym przypadku ograniczony jedynie do dowodów, które są odwołującemu znane i dla niego bez trudności dostępne. Dopiero takie uprawdopodobnienie otwiera drogę do przeniesienia na zamawiającego ciężaru dowodu przeciwnego (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 6 kwietnia 2011 r. KIO 617/11).

Celem opisu przedmiotu zamówienia jest jednak umożliwienie zaspokojenia uzasadnionych potrzeb zamawiającego w warunkach konkurencji, nie zaś umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu wszystkim wykonawcom działającym w danym segmencie rynku (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 29 kwietnia 2011 r. KIO 821/11). Nie istnieje i nie może być postulowana w przepisach jakakolwiek konkurencyjność absolutna, a tym samym dopuszczalność czy niedopuszczalność jej ograniczania na gruncie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest stopniowalna. Ocenę stopnia dopuszczalnego ograniczenia konkurencji należy przeprowadzać w odniesieniu do konkretnych okoliczności i sytuacji danego postępowania. Każde uszczegółowienie przedmiotu zamówienia, postawienie dodatkowych warunków udziału w postępowania czy rozbudowanie kryteriów oceny ofert prowadzi do ograniczenia konkurencji. Poza przypadkami najprostszych dostaw czy usług odbywających się bez stawiania jakichkolwiek warunków udziału w postępowaniu oraz bez innych kryteriów oceny ofert niż cena, postanowienia specyfikacji zawsze będą faworyzować niektórych wykonawców i dyskryminować innych. W szczególności np. nie istnieje taki opis przedmiotu zamówienia, który na równi odpowiadałby wszystkim wykonawcom obecnym na rynku. W każdym z takich przypadków będą wykonawcy, którzy w związku z właściwościami podmiotowymi czy profilem ich oferty, nie będą mogli w ogóle konkurować o uzyskanie zamówienia lub ich szanse uzyskania zamówienia będą relatywnie mniejsze (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 19 kwietnia 2011 r. KIO 715/11).

  • przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny„. Art. 29 ust. 3.

Podkreślić jednak należy, że Zamawiający jest uprawniony do tego, aby w treści dokumentów postępowania wskazać posiadane przez siebie rozwiązania i licencje, w tym również określić je za pomocą znaku towarowego lub firmy producenta. Wskazanie takie nie narusza dyrektywy neutralnego opisu przedmiotu zamówienia. Podanie danych umożliwiających Wykonawcom przygotowanie oferty jest obowiązkiem Zamawiającego – brak podania danych co do rozwiązań, z którym ma być zintegrowany przedmiot zamówienia powodowałby brak pewności po stronie wykonawców, co do prawidłowości składanych przez nich ofert (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 29 kwietnia 2011 r. KIO 821/11).

Równoważność oznacza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż wymagane przez zamawiającego (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 2 marca 2011 r. KIO 323/11).

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. (Art. 31 PZP).

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego, który powinien obejmować opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Przy robotach budowlanych jest Zamawiający zleca wykonanie opracowań zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.).

Biegły do opisu przedmiotu zamówienia (art. 21 ust. 4 PZP)

Jeśli zamawiający ma trudności z opisem przedmiotu zamówienia, wówczas może powołać biegłego, którego wiedza okaże się szczególnie pomocna przy opisie nietypowych dostaw lub usług. PZP stanowi, że jeśli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych. Powołanie biegłego należy zatem do kompetencji kierownika zamawiającego. Chodzi o biegłego posiadającego wiedzę z zakresu przedmiotu realizowanego zamówienia. Biegłym może być pracownik zamawiającego, który zostanie powołany dokumentem jako biegły do opisu przedmiotu zamówienia lub inna osoba. Prawo nie przewiduje żadnych szczegółowych wymogów, co do tego w jaki sposób powołanie biegłego ma nastąpić, ani nie określa minimalnych wymagań co do poziomu wiedzy lub doświadczenia osoby powoływanej na biegłego, nie obowiązuje również ustawowa lista instytucji, z których biegli mogą być powoływani, a zatem zamawiający posiada swobodę w wyborze określonej osoby na biegłego i samodzielnie dokonuje oceny jego kwalifikacji. Ponadto ustawodawca nie uzależnia prawa do powołania biegłych od uprzedniego zawiadomienia o tym fakcie np. w ogłoszeniu czy SIWZ. Również nie ma wymogu powołania ich na konkretnym etapie postępowania czy też uzyskania zgody wykonawców na powołanie konkretnych osób na biegłych (wyrok KIO przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 lipca 2008 r. KIO/UZP 593/08).

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy