W zakresie roszczeń majątkowych ciężar dowodu spoczywa na powodzie cywilnym.

Powód cywilny może dowodzić jedynie tych okoliczności, które mają wpływ na dochodzone przez niego roszczenie majątkowe (art. 66 KPK). Powód cywilny nie dowodzi okoliczności:

  • mających wpływ wyłącznie na rodzaj i wymiar kary;

ALE może dowodzić okoliczności mających znaczenie dla kwestii:

  • winy i kwalifikacji prawnej czynu, jeśli mają one wpływ na istnienie i wysokość roszczenia.
  • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2006 r. I KZP 50/05: Powód cywilny może dowodzić nie tylko okoliczności związanych z wysokością dochodzonego roszczenia, ale także okoliczności odnoszących się do winy sprawcy przestępstwa, gdy ustalenie winy sprawcy w sensie karnoprawnym jest jednocześnie warunkiem merytorycznego orzekania w przedmiocie powództwa cywilnego w procesie karnym, zaś okoliczności dotyczących kwalifikacji prawnej czynu powód może dowodzić o tyle, o ile kwalifikacja prawna odgrywa rolę z punktu widzenia podstawy lub zakresu roszczenia.

OZNACZA TO, ŻE:

  •  powód cywilny może zaskarżyć całość wyroku, ponieważ jeżeli wniesie apelację co do winy, uważa się, że jest to apelacja skierowana przeciw całemu wyrokowi (art. 447 par. 1 KPK).

Wnioski dowodowe: art. 167 KPK, art. 169 KPK.

Dowodem jest zaś każdy dopuszczalny przez prawo procesowe środek służący do dokonania ustaleń okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia.

Art. 2 par. 2 KPK: Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.

Art. 66 KPK: Powód cywilny może dowodzić istnienia tylko tych okoliczności, na których opiera swoje roszczenie.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy