Powód cywilny jest tymczasowo zwolniony od wpisu od powództwa cywilnego i apelacji (art. 642 KPK).

Art. 642 KPK. Jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej, w kwestii kosztów procesu wynikłych z powództwa cywilnego stosuje się przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym. Powód cywilny jest tymczasowo zwolniony od obowiązku uiszczenia wpisu od powództwa cywilnego i apelacji. Oskarżony uiszcza wpis tylko wtedy, gdy jego apelacja dotyczy wyłącznie powództwa cywilnego.

► Powód cywilny ponosi koszty w razie oddalenia powództwa (art. 644 § 1 KPK):

  • W orzeczeniu kończącym postępowanie należy zasądzić od powoda cywilnego na rzecz Skarbu Państwa wpis stosunkowy od żądanego roszczenia.
  • Zwrot kosztów przeciwnikowi, a więc oskarżonemu, na jego żądanie, muszą to być koszty niezbędne do celowego dochodzenia przez niego praw i celowej obrony (art. 98 i nast. KPC)
  • Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 11 listopada 1955 r. III K 788/55:

„Przepis art. 443 KPK50 nakładając na powoda cywilnego obowiązek ponoszenia kosztów powództwa oddalonego lub pozostawionego bez rozpoznania wyraźnie stanowi, że chodzi tu o koszty wynikłe z tego powództwa. Obejmują one zatem przede wszystkim koszty związane z wniesieniem i dochodzeniem powództwa cywilnego przez powoda oraz te koszty poniesione przez pozwanego (oskarżonego), które są związane z czynnościami odnoszącymi się wyłącznie do powództwa cywilnego (art. 436 § 2 KPK50). Skoro w tym przypadku koszty wynikłe z powołania obrońcy oskarżonego w jego sprawie karnej nie są związane wyłącznie z powództwem cywilnym zasądzenie od powódki cywilnej na rzecz oskarżonego kwoty 300 zł tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia obrońcy sprzeczne jest z dyspozycją art. 443 KPK50”.

Art. 644 KPK § 1. Koszty procesu wynikłe z oddalonego powództwa cywilnego oraz cofnięcia apelacji ponosi powód cywilny.

Zliczenie kosztów poniesionych przez powoda cywilnego w postępowaniu karnym na rzecz dochodzenia roszczenia w procesie cywilnym (art. 644 § 2 KPK).

Art. 644 § 2 KPK: W razie zawieszenia postępowania lub pozostawienia powództwa cywilnego bez rozpoznania, koszty procesu poniesione przez powoda cywilnego w postępowaniu karnym zalicza się do kosztów procesu cywilnego o to samo roszczenie.

  • Koszty powinny zostać zaliczone niezależnie od tego, w jakim terminie pokrzywdzony będzie dochodził swojego roszczenia w postępowaniu cywilnym.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy