Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje na określonych zasadach, w ramach nakreślonych przez prawo. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają pod tym względem całkiem spory wybór. Ale przecież nie jest powiedziane, że raz podjęta decyzja musi pozostać wiążąca do samego końca. Przekształcenie spółki, na przykład cywilnej w jawną, często wiąże się z wieloma korzyściami dla podmiotu, który po latach znajduje się na zupełnie innym etapie rozwoju. Aby skorzystać z takich możliwości, trzeba najpierw zadbać o spełnienie szeregu wymogów i procedur.

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną wymaga sporządzenia stosownego planu

Obowiązki wspólników są dość jednoznaczne, aczkolwiek osobom rzadziej obcującym z prawem ich wypełnienie może sprawiać niemałe trudności. Do najważniejszych kwestii, jakim należy poświęcić szczególną uwagę, należą przede wszystkim:

  1. uchwała o przygotowywanym przekształceniu
  2. plan przekształcenia spółki, zawierający potrzebne załączniki oraz opinię rewidenta
  3. przygotowanie umowy oraz statutu nowej spółki
  4. powierzenie wspólnikom określonych ról, wymaganych do prowadzenia konkretnych czynności oraz reprezentowania spółki
  5. wpisania spółki jawnej do rejestrów, z jednoczesnym wykreśleniem z nich poprzedniej formy podmiotu

Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagane informacje oraz dane o finansach

Aby przekształcenie spółki cywilnej w jawną przebiegało możliwie sprawnie, plan sporządza się od razu z załącznikami. Rzeczony dokument zawiera między innymi:

  • sprawozdania finansowe
  • bilans wartości majątkowej spółki
  • wycenę poszczególnych aktywów i pasywów wchodzących w skład majątku
  • projekty uchwał, umów i statutów
  • dokładne określenie wartości udziałów wspólników

Poprawnie skonstruowany i dokładnie przemyślany plan przekształcenia spółki pomaga w uzyskaniu pozytywnej opinii biegłego rewidenta, powoływanego przez sąd rejonowy. Brak uwag jest równoznaczny z nadaniem sprawie dalszego toku.

Wniosek o wpisanie nowej spółki do rejestru składają wszyscy wspólnicy mający w niej jakiekolwiek udziały

Naturalnie potrzebna jest tutaj jednomyślność. Innymi słowy, wcześniej każdy wspólnik z osobna musi w klarowny sposób wyrazić zgodę na dokonanie przekształcenia spółki cywilnej w jawną. Jak łatwo się domyślić, język prawniczy wymaga stosowania precyzyjnych pojęć i sformułowań. Specjaliści Kancelarii R. Ptak i Wspólnicy od prawa spółek są w stanie przygotować odpowiednie dokumenty, wnioski i sporządzić gotowy plan przekształcenia. Wszystko zgodnie z wytycznymi, kierując się dobrem Klienta. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu w dogodnie wybranej formie.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy