Wraz z wnioskiem o uznanie/stwierdzenie wykonalności zagranicznego sądu arbitrażowego należy przedłożyć:

1. oryginał orzeczenia sądu arbitrażowego lub jego uwierzytelniony odpis,

2. oryginał umowy arbitrażowej lub uwierzytelniony jej odpis.

Jeżeli orzeczenie lub umowa arbitrażowa sporządzone zostały w innym języku niż język urzędowy kraju, w którym dochodzi się praw z orzeczenia, strona żądająca wykonania orzeczenia powinna przedłożyć tłumaczenie tych dokumentów na ten język uwierzytelniony przez tłumacza urzędowego lub przysięgłego, przedstawiciela dyplomatycznego lub konsularnego (art. IV pkt 2 Konwencji).

Wykonanie orzeczenia arbitrażowego w Niemczech.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy