Niekiedy przy okazji codziennych rozmów zamiennie używamy takich pojęć jak wykroczenie i przestępstwo. Należy jednak wiedzieć, że pomiędzy takimi kwalifikacjami popełnianych czynów istnieją znaczne różnice, które wyrażają się przede wszystkim w dotkliwości kar, jakie za nie grożą. Warto mieć świadomość, jakie konsekwencje mogą spotykać tych, którzy dopuszczają się przewinień w zakresie obowiązku odprowadzania podatków.

Wartość podatku ma kluczowe znaczenie

Czyn zabroniony uważa się za wykroczenie, jeśli kwota podatku czy innej należności, jaka miała zostać odprowadzona nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. To oznacza, że próg ten ulega stałemu podnoszeniu, wraz ze wzrostem płacy minimalnej. Jednocześnie jednak, pomimo tego, że kodeks karny skarbowy stanowi, iż w przy orzekaniu należy stosować nowa ustawę jeśli od momentu popełnienia czynu uległa ona zmianie, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, przy kwalifikacji czynu kierować opierać należy się na takim poziomie minimalnego wynagrodzenia, jaki obowiązywał w momencie jego popełnienia. Zasadniczo za wykroczenia uznawane zostają ponadto czyny o mniejszej wadze. Istnieje także szereg przewinień uznanych wykroczenia przez kodeks karny skarbowy, które taką kwalifikację utrzymują niezależnie od kwoty, jaka nie została odprowadzona. Kolejna istotną kwestią jest to, że jeden czyn nie może jednocześnie stanowić wykroczenia i przestępstwa, a także to, że kilka poczynań, które miały miejsce w krótkim czasu (co oznacza nie dłuższy niż pół roku) uznaje się za jedno. Za popełnione wykroczenie grozi kara grzywny, lub, w mniej poważnych przypadkach, mandatu. Osoby, które je popełniły, nie tracą przy tym statusu niekaralności. Inaczej w przypadku przestępstwa, ponadto, poza grzywną winny może zostać ukarany ograniczeniem bądź pozbawieniem wolności.

Jak uniknąć odpowiedzialności?

Jeśli zorientujemy się, że na skutek popełnionych błędów może nam grozić odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, skutecznym ratunkiem może być przewidziana przez kodeks karno skarbowy instytucja czynnego żalu. Nie zostały w tym zakresie sformułowane szczegółowe wymogi. Wniosek w tej sprawie, w którym przyznamy się do winy, a także zadeklarujemy niezwłoczne naprawienie uchybień, może zostać złożony w urzędzie skarbowym pisemnie lub ustnie do protokołu. W przypadku, gdy tego rodzaju dokument kierowany jest w imieniu spółki, podpisać go musi osoba odpowiadająca za będące jego przedmiotem niedopatrzenia.

Najważniejszą rzeczą, od której zależy skuteczność takiego kroku jest to, że to sam podatnik musi wykryć swój błąd i powiadomić o nim urząd, jeszcze zanim zauważą go urzędnicy. Jeśli organy ścigania dysponują już odpowiednią wiedzą, lub rozpoczęły czynności zmierzające do ujawnienia wykroczenia lub przestępstwa, tego rodzaju próba nie przyniesie rezultatu. Nie może też z niej skutecznie skorzystać także m.in. ten, który polecił uzależnionej od siebie osobie dokonanie czynu zabronionego lub zorganizował grupę mającą na celu jego popełnienie.

Zawiłość zagadnień z tym związanych sprawia, że fachowa pomoc prawna jest nieodzownym warunkiem pomyślnego rodzaju dowolnej działalności. Radca prawny doświadczony w obsłudze firm skutecznie znajdzie rozwiązanie szeregu problemów, a wielu pozwoli uniknąć. Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy