Art. 65 KPK. § 1. Sąd przed rozpoczęciem przewodu sądowego odmawia przyjęcia powództwa cywilnego, jeżeli:

  1. powództwo cywilne jest z mocy przepisu szczególnego niedopuszczalne,
  2. roszczenie nie ma bezpośredniego związku z zarzutem oskarżenia,
  3. powództwo zostało wniesione przez osobę nieuprawnioną,
  4. to samo roszczenie jest przedmiotem innego postępowania lub o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono,
  5. po stronie pozwanych zachodzi współuczestnictwo konieczne z instytucją państwową, samorządową lub społeczną albo z osobą, która nie występuje w charakterze oskarżonego,
  6. złożono wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego.

§ 2. Jeżeli pozew odpowiada warunkom formalnym, a nie zachodzą okoliczności wymienione w § 1, sąd orzeka o przyjęciu powództwa cywilnego.

§ 3. Mimo przyjęcia powództwa cywilnego sąd pozostawia je bez rozpoznania, jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego ujawni się okoliczność wymieniona w § 1.

Powództwo cywilne jest niedopuszczalne z mocy przepisu szczególnego:

  • w postępowaniu karnym – art. 354 pkt. 1 KPK (niepoczytalność sprawcy)
  • w postępownaiu w sprawch o wykroczenia – brak powóztwa adhezyjnego
  • w KKS – powództwo adhezyjne niedopuszczalne.

Złożenie wniosku z art. 46 par. 1 KK wyklucza powództwo cywilne, ponieważ pokrzywdzony nie może dwukrotnie zaspokoić tych samych roszczeń w postępownaiu karnym.

  • „Rozstrzygnięcie o pozostawieniu powództwa bez rozpoznania jako formalne nie rodzi stanu rzeczy osądzonej, w związku czym powód może dochodzić swoich roszczeń na drodze procesu cywilnego”. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2004 r. II AKA 504/03.

Art. 65 KPK § 4. Na odmowę przyjęcia powództwa cywilnego lub na pozostawienie go bez rozpoznania na podstawie § 3 zażalenie nie przysługuje.

ALE

Art. 67 KPK. § 1. Jeżeli sąd odmówił przyjęcia powództwa cywilnego lub pozostawił je bez rozpoznania, powód cywilny może dochodzić swego roszczenia w postępowaniu cywilnym.

§ 2. Jeżeli w terminie zawitym 30 dni od daty odmowy przyjęcia lub pozostawienia powództwa cywilnego bez rozpoznania powód cywilny wniesie o przekazanie pozwu sądowi właściwemu do rozpoznawania spraw cywilnych, za dzień zgłoszenia roszczenia uważa się dzień wniesienia pozwu w postępowaniu karnym.

PONADTO

Art. 68 KPK. W razie zawieszenia postępowania sąd na żądanie powoda cywilnego przekazuje wytoczone powództwo sądowi właściwemu do rozpoznawania spraw cywilnych.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy