Pacjent ma prawo wyboru, czy będzie dochodził odszkodowania i zadośćuczynienia pieniężnego na drodze pozasądowej przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych czy na drodze sądowej. Droga pozasądowa przed wojewódzką komisją jest korzystna dla pacjenta także dlatego, że wnioskodawca może nie przyjąć propozycji ubezpieczyciela co do kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, składając oświadczenie o jej odrzuceniu i wówczas nadal pozostaje mu droga dochodzenia rekompensaty przed sądem powszechnym. Jeśli jednak wnioskodawca przyjmie propozycję ubezpieczyciela, wówczas wraz z oświadczeniem o przyjęciu propozycji składa oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za szkody medyczne, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku. Jednakże takie zrzeczenie nie obejmuje zdarzeń, które ujawnią się w terminie późniejszym – po dniu złożenia wniosku, ponieważ w tym zakresie oraz co do waloryzacji otrzymanej kwoty pacjent będzie mógł wnieść powództwo do sądu powszechnego.

Inne środki prawne to także zgłoszenie do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub skarga do Izby Lekarskiej.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy