Art. 180 ust. 1 PZP. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Chodzi o postępowanie zamawiającego, które miało miejsce w okresie pomiędzy publicznym ogłoszeniem o zamówieniu lub przesłaniem zaproszenia do składania ofert albo przesłaniem zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy, aż do czasu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie można wnieść odwołania na czynności/ zaniechania niezgodne z przepisami jakichkolwiek ustaw tylko niezgodne z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Najpierw należy ustalić, czy zamówienie było udzielane w procedurze krajowej czy też w procedurze unijnej.

Ustawa uzależnia procedurę postępowania od wartości zamówienia publicznego, stanowiąc, że procedura unijna (pełna) obowiązuje dla wartości zamówienia równego lub wyższego dla:

  • dostaw i usług: 125 000 EUR dla Zamawiających centralnych, 193 000 EUR dla Zamawiających samorządowych, 387 000 EUR dla Zamawiających sektorowych,
  • dla wszystkich Zamawiających dla robót budowlanych próg unijny wynosi 4.845.000 EUR.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy