Art. 180 ust. 2 PZP Jeśli wartość zamówienia jest niższa niż progi unijne (procedura uproszczona – krajowa art. 11 ust. 8 PZP), to odwołanie przysługuje tylko na cztery czynności:

1. wybór trybu:

– negocjacji bez ogłoszenia,

– zamówienia z wolnej ręki,

– zapytania o cenę,

te trzy tryby nie wymagają ogłoszenia;

2. opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4. odrzucenia oferty odwołującego.

Gdy jest mowa o wartości zamówienia, chodzi o wartość netto.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy