W sytuacji, gdy jeden z małżonków nie stawi się na rozprawę, wówczas sąd może przesłuchać tylko drugiego małżonka lub pominąć dowód z przesłuchania oby dwu małżonków zależnie od przyczyny nieobecności (art. 302 § 1 KPC w zw. z art. 432 KPC). Pominięcie dowodu z przesłuchania strony w sprawie rozwodowej z powodu jej niestawiennictwa wymaga zatem ustalenia przez sąd przyczyny nieobecności strony i jest dopuszczane tylko wtedy, gdy przemawia za tym przyczyna natury faktycznej lub prawnej. Zaniechanie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania strony może nastąpić w razie ustalenia, że niezastosowanie się do wezwania sądu było wynikiem okoliczności zależnych od strony lub że jej stawienie się na rozprawę natrafia na poważne przeszkody, niedające się w niedługim czasie usunąć (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 27 lipca 1958 r., 1 CR 337/57). W wypadku, gdy w sprawie rozwodowej z przyczyn natury faktycznej lub prawnej możliwe jest przesłuchanie tylko jednej strony, należy przesłuchać tylko jedną stronę (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 20.06.1952 r. sygn. akt C 1339/51), jednakże gdy strona zainteresowana w szybkim uzyskaniu rozwodu przytoczy okoliczności, które nie znajdują potwierdzenia w całokształcie materiału dowodowego, sąd może nie dać wiary zeznaniom tej strony i przy ferowaniu wyroku przyjąć za podstawę zgoła inne ustalenia (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 28.03.1952 r. sygn. akt C 1390/51).

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy