ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z dnia 24 grudnia 2003 r.)

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:

1) do 10.000 zł – 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;

2) ponad 10.000 zł do 50.000 zł – 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;

3) ponad 50.000 zł do 100.000 zł – 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł;

4) ponad 100.000 zł – 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

§ 2. 1. Wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach:

1) skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym – 100 zł;

2) skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa – 200 zł;

3) skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej – 300 zł;

4) skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej – 300 zł;

5) skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego – 300 zł;

6) skarg na bezczynność organów administracji publicznej – 100 zł;

7) zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych – 100 zł.

2. Wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych – 10.000 zł;

2) energetyki – 10.000 zł;

3) transportu lotniczego, kolejowego i morskiego – 10.000 zł;

4) radiofonii i telewizji – 10.000 zł;

5) publicznego obrotu papierami wartościowymi – 10.000 zł;

6) działalności bankowej – 10.000 zł;

7) ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji – 10.000 zł;

8) funduszy emerytalnych – 10.000 zł;

9) funduszy inwestycyjnych – 10.000 zł;

10) wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych – 8.000 zł;

11) obrotu hurtowego napojami alkoholowymi – 8.000 zł;

12) kasyn gry – 10.000 zł;

13) innych gier losowych i zakładów wzajemnych – 8.000 zł;

14) łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych – 8.000 zł;

15) usług pocztowych – 1.000 zł;

16) ochrony osób i mienia – 5.000 zł;

17) usług detektywistycznych – 5.000 zł;

18) obrotu dewizowego – 5.000 zł;

19) prawa celnego – 5.000 zł;

20) produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi – 3.000 zł;

21) aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej – 1.000 zł;

22) żywności i żywienia – 1.500 zł;

23) geologii i górnictwa – 1.000 zł;

24) kultury, edukacji i wychowania – 1.000 zł;

25) sportu, turystyki i rekreacji – 1.000 zł;

26) utrzymywania czystości i porządku – 800 zł;

27) w pozostałym zakresie – 500 zł.

3. Wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:

1) budownictwa i architektury – 500 zł;

2) zagospodarowania przestrzennego – 500 zł;

3) ochrony środowiska i przyrody – 200 zł;

4) gospodarki wodnej – 300 zł;

5) nieruchomości – 200 zł;

6) rolnictwa i leśnictwa – 200 zł;

7) ewidencji ludności i dowodów osobistych – 100 zł;

8) cudzoziemców, paszportów i wiz – 300 zł;

9) aktów stanu cywilnego i obywatelstwa – 100 zł;

10) kombatantów – 100 zł;

11) własności przemysłowej – 1.000 zł;

12) zobowiązań podatkowych – 500 zł;

13) prawa celnego – 500 zł.

4. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter, wynosi 200 zł.

5. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł.

6. W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 wpis stały wynosi 200 zł.

§ 3. Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

§ 4. Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.

§ 5. 1. Przy uiszczaniu wpisu – zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu – należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.

2. (1) (utracił moc).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przypisy:

1) § 5 ust. 2 został uznany za niezgodny z art. 221 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2002.153.1270) oraz z art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2006 r. (Dz.U.2006.45.322). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 17 marca 2006 r.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy