Zabezpieczenie przyszłości własnej oraz najbliższej rodziny stanowi niezwykle istotne zadanie. Zwłaszcza w momencie zawarcia związku małżeńskiego – ten fakt automatycznie wywołuje zawiązanie ustawowej wspólności majątkowej. Chyba, że zainteresowane strony zgodzą się na inne rozwiązanie. Polskie prawo wymienia 8 przyczyn ustania wspólnoty majątkowej, w tym jego podział na drodze umowy intercyzy. Jak sporządzić taki dokument, jakiego rodzaju kwestie można dzięki niemu uregulować?

Intercyza nie tylko ustanawia rozdzielność majątkową, może też rozszerzyć wspólnotę o przedmioty osobiste

Majątek wnoszony przez małżonków do związku zasadniczo dzieli się na dwa rodzaje: wspólny oraz osobisty. Majątek wspólny obejmuje m.in. dochody z działalności zarobkowej, środki zgromadzone na kontach emerytalnych, a także zysk wypracowany dzięki majątkowi osobistemu każdego z małżonków. Do drugiej kategorii prawo zalicza dobra nabyte przed powstaniem ustawowej wspólności majątkowej, nagrody, przedmioty służące zaspokojeniu osobistych potrzeb jednego z małżonków czy majątek pozyskany przez prawa niezbywalne, przysługujące wyłącznie jednej osobie. Przykładowo mogą to być tantiemy z praw autorskich albo świadczenia odszkodowawcze.

Taki stan rzeczy nie każdemu przypada do gustu, choćby ze względu na rażące dysproporcje. Dlatego też dokładny podział majątku przed sakramentalnym „Tak” często pozwala uniknąć przykrych, finansowych konsekwencji wyborów życiowych. Co ciekawe umowa intercyzy służy również rozszerzeniu ustawowej wspólnoty o składniki majątku osobistego. Najczęściej w takich przypadkach w grę wchodzą szczególnie wartościowe elementy, jak choćby samochód czy mieszkanie.

Nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań, aby podział majątku nastąpił już po zalegalizowaniu związku

Czas sporządzenia intercyzy ma drugorzędne znaczenie. Nieważne, ile lat upłynęło od zawarcia małżeństwa. W każdym momencie można sporządzić i podpisać u notariusza stosowny dokument – ryzyko rozwodu wcale nie musi być tutaj jedyną motywacją. W Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy zajmowaliśmy się sprawami, w których przeprowadzenie podziału majątku podyktowane było zupełnie innymi pobudkami. Intercyza może stanowić całkiem skuteczną ochronę przed zagrożeniami zewnętrznymi. Warto zwrócić uwagę, iż w zdecydowanej większości przypadków droga ugodowa stanowi korzystniejsze dla wszystkich stron rozwiązanie niż poleganie na rozstrzygnięciach sądowych. Nasi prawnicy zajmują się zarówno fachowym doradztwem w zakresie sporządzania satysfakcjonujących umów intercyzy, jak też reprezentacją w sądowych postępowaniach o podział majątku.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy